با تصويب شوراي عالي امنيت ملي، نيروهای مسلح اقدام کردند

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- دبير شوراي عالي امنيت ملي ضمن توضيح روند تصميمگيري پيرامون عمليات اخير موشكي سپاه پاسداران بر لزوم پرهيز از تبديل كردن موضوع به كشمكش داخلي تاكيد كرد و گفت: وقتي عمليات در شوراي امنيتمليبهتصويبرسيد،نيروهايمسلحهماقدامكردند.عليشمخاني درباره نحوه تصميمگيري در عمليات موشكي به مواضع داعش گفت: ما نبايد اين موضوع را تبديل به يك كشمكش داخلي كنيم. سلسلهمراتب فرماندهي نيروهاي مسلح روشن است كه در راس آن آيتاهلل خامنهاي، فرمانده كل قوا قرار دارند. دبير شوراي عالي امنيت ملي اضافه كرد: فرمانده كل قوا اراده و تدبير كرده است و هر آنچه كه فراتر از تصميمگيري نيروهاي مسلح است، ابتدا با شوراي عالي امنيت ملي مشورت ميشود. دبير شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد: همه مصوبات ش//وراي امنيت ملي زماني عملياتي ميشود كه فرمانده كل قوا تصميم ميگيرند. شمخاني درباره اينكه آيا عمليات موشكي ادامه دارد،گفت: متناسب به تعدي تكفيريها تصميمهاي متعددي از جمله اقدامات موشكي گرفته ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.