همکاري براي تنظيم توافق مناطق امن سوريه

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- وزير امور خارجه روسيه اعالم كرد: مسكو، تهران و آنكارا به عنوان بانيان مذاكرات سوري- سوري آستانه براي تنظيم موافقتنامه ايجاد مناطق كاهش تنش در سوريه همكاري ميكنند. سرگئي الوروف افزود: دور جديد مذاكراتآستانهكهبرايماهژوئيهدرپايتختقزاقستانبرنامهريزيشدهاست به گفتوگو درباره ايجاد مناطق كاهش تنش در سوريه با حمايت دولت اين كشور و معارضان مسلح پيوسته به روند صلح اختصاص خواهد داشت. وي افزود: اين مسايل تا اندازه زيادي فني، حرفهاي و نظامي است و در زمان حاضر تماميطرفها،مناطقيراكهبايددرموافقتنامهجديدبهعنوانمحدودهكاهش تنشتعيينشود،بررسيميكنند.رييسدستگاهديپلماسيروسيهدرادامه سخنانخودبهكاهششديداقداماتجنگيدرسوريهنيزاشارهواضافهكرد: زماني كه ايده ايجاد محدودههاي كاهش تنش مطرح شد، در مناطق مربوطه شاهد كاهش فعاليتهاي نظامي و خشونت بوديم. وي افزود: اميدوارم نتايج دور جديد مذاكرات آستانه بر تالشهاي مشترك حل و فصل بحران سوريه تاثير گذارد و به مذاكرات ژنو كه برگزاري آن براي نيمه دوم ماه ژوئيه تحت نظارتسازمانمللبرنامهريزيشده،كمككند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.