سردرگمي دولت ترامپ در تصويت پيشنويس تحريم ايران و روسيه

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- هرچند مقامات آمريكايي از تالش براي تصويب فوري و حل مشكالت پيشنويس تحريم ايران و روسيه خبرداده بودند، رويترز به نقل از مقاماتآمريكايينوشتكهآنهانميدانندچهزمانياينطرحبرايرايگيري بهمجلسنمايندگانبيايد.كشمكشهابرسرتصويبطرحمصوبتحريمهاي ايران و روسيه در مجلس نمايندگان آمريكا همچنان ادامه دارد. پيش از اين يك مقام كاخ سفيد از مخالفت دولت با بخشهايي از اين طرح كه »قانون مقابلهبافعاليتهايبيثباتكنندهايران«نامدارد،خبردادهبود.يكمقامكاخ سفيد گفت دولت ترامپ احساس ميكند برخي مفاد اين طرح ممكن است در توانايي دولت براي استفاده از تحريمها براي تاثير بر روسيه مداخله كند. اين مقام آمريكايي كه نخواست نامش فاش شود،گفت: در طرح سنا مفادي وجود دارد كه به طرز بيسابقهاي به توانايي وزارت خزانهداري در اداره ابزارهاي تحريمياشضربهميزند؛ائتالفتحريميفراآتالنتيكيرابهمخاطرهمياندازد وتواناييوزارتخارجهبرايارسالاينسيگنالكهماتحريمهايمانراباتوجه بهرفتارروسيهتنظيمخواهيمكرد،تضعيفميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.