گنجاندن نام سپاه در ليست سياه

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- پارلمان اروپا در اقدامي تحريكآميز خواستار گنجاندن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمي در ليست سياه شد. نماينده پارلمان اروپا با امضاي بيانيهاي مشترك با محكوم كردن آنچه كه آنها نقض حقوق بشر در ايران خواندند، خواستار قرار دادن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران در ليست سياه اين اتحاديه شدند. در اين بيانيه اتهاماتي در خصوص نقض حقوق زنان و اقليتها نيز متوجه ايران شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.