در انتظار صعود دالر

چشمانداز بازار ارز پس از ماه رمضان از نگاه كارشناسان؛

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

گروه اقتصادي- بازار ارز از ابتداي س//ال 96 تاكنون با نوسان بسيار كمي همراه بوده است و با وجود اتفاقات سياسي پيش آمده در خاورميانه و جهانوهمچنينانتخاباترياستجمهوريدرداخل ايران كه باعث پيشبيني بسياري از افراد مبني بر افزايشقيمتهادربازارشدهبودطيماههايگذشته دورانكمرمقيراتجربهكردهاست.اگرچهبسياري از كارشناسان معتقدند دولت به صورت دستوري قيمتدالررادرمحدوده0073 توماننگهداشته است ولي برخي افراد اظهار ميكنند كه نرخ دالر به ميزانعرضهدربازارارزبستگيداردونميتوانگفت قيمتدالرمصنوعياست.

در اين ميان صرافان و فعاالن ارزي، بيرونقي در بازار را به كم بودن معامالت در ماه مبارك رمضان نسبتميدهندوعقيدهدارندعرضهارزتوسطبانك مركزي طي ماه گذشته كم نبوده و بانك مركزي ارز را ب//ه ميزان كافي از طريق صرافي بانكها به بازار عرضهكردهاست.صرافانهمچنينضمنپيشبيني چش//مانداز بازار ارز عقيده دارند با پايان يافتن ماه رمضان معامالت به طور نسبي جان تازهاي خواهد گرفتونوساناتبازارنيزاندكيافزايشخواهدداشت كه نويد بازگشت رونق به اين بازار را طي هفتههاي جاري ميدهد. در اين ميان نيز برخي كارشناسان رقم چهار هزار توماني دالر را در ماههاي پيش رو دور ازذهننميدانند.

با وجود اينكه كه همه ساله با آغاز ماه مبارك رمضان بازار ارز از تب و تاب ميافتد اما صرافان بازار ميگويندحجممعامالتامسالنسبتبهسالهاي قبل از افت بيشتري برخودار بوده است. بر همين اس//اس حجم معامالت بازار ارز طي ماه گذشته و همزمان با آغاز ماه مبارك رمضان با افت شديدي مواجه شد، به نحوي كه صرافان بازار در هفتههاي اول و دوم اين ماه معامالت اندكي داش//تند ضمن اينكهنوسانقيمتهاهمكمبود.

در همين حال بازار ارز با آغاز هفته س//وم ماه رمضان به طور نسبي از ركود خارج شد و معامالت به طور نسبي جان تازهاي گرفت و نوسانات بازار نيز اندكي افزايش يافت. البته صرافان بازار ارز ميگويند بيرمقي بازار به دليل عرضه كم ارز توس//ط بانك مركزي طي ماه گذش//ته نبوده و بانك مركزي ارز را ب//ه ميزان كافي از طريق صرافي بانكها به بازار عرضهكردهاست.

درحاليكهنرخدالردر6 خردادماهوهمزمان باآغازماهرمضان3473 تومان،يورو8324 تومان و پوند نيز 4879 بود اين ارقام در پايان اين ماه به ترتيب7573 تومان،6824 تومانو9784 تومان بودكهنشانازنوساناندكقيمتهادراينماهدارد. البته ناگفته نماند كه دولت يازدهم طي چهار سال فعاليت خود همواره تالش كرده ثبات نسبي را در بازارارزحفظكندوقيمتهاتغييرچندانينداشته باشدتاصرافانوخريدارانبابرنامهريزيبهترياقدام بهخريدوفروشكنند.

اما با اين وجود ركود نسبي حاكم بر بازار ارز طي ماه اخير صرافان را با كاهش معامالت مواجه كرده بود. اين در حالي بود كه بازار ارز طي ارديبهشتماه نيز به دليل مس//ايل مربوط به برگزاري انتخابات رياستجمهورينتوانستازرونقچندانيبرخوردار باشد. شاخصدالردربازارطيخردادماه دالرآمريكادرسومينماهامسالبانوساناتكمي همراهبودبهطوريكهدراينماه62 توماننوسان قيمتداشتو7273 تومانرابهعنوانارزانترين 3752و تومانرابهعنوانباالترينرقمدراينماه تجربهكردهاست.البتهموضوعقابلتوجهدرخصوص روندقيمتايننوعارزايناستكهدالردرخردادماه ارزانتر از ارديبهشتماه بود. دالر آمريكا در خردادماه سالجاري مانند سه ماه قبل از آن همچنان ثبات نسبي و كمترين نوسان را داشت. در اين ماه دالر در كانال0073 تومان قرار گرفت و نسبت به نرخ ارديبهشتماهباشيبكاهشيقيمتروبهروشد.

قيمتدالردرميانهماهبه0373 تومانكاهش يافت و در روزهاي بعد 3727 تومان را هم تجربه كردكهپايينتريننرخبود.همچنيندردههپاياني خردادماه حركت دالر تا حدودي س//مت و سوي افزايشيپيداكردوابتدابه2373 وسپسبه0573 تومان رسيد و در نهايت در آخرين روز خرداد دالر حركتخودرابانرخ2473 تومانبهپايانبرد.

در مجموع بررسي قيمت دالر در يك ماه اخير نشان ميدهد كه كمترين نرخ دالر7273 تومان وبيش//تريننرخآن3573 تومانبودهاستتادر مجموعاينارزطيخردادماه62 توماننوسانقيمت راپشتسرگذاشتهباشد.اينروندقيمتهادرحالي است كه نرخ دالر از اسفند سال گذشته تاكنون در كانال0073 تومانقرارداردودرخردادماهش//يب قيمتهانسبتبهماههايقبلدرجهتپايينتري قرار داش//ت.به طور كلي نرخ دالر شرايط باثبات و كمنوس//اني را براي بازار ارز و همين طور س//كه و طالدرسومينماهسال5931 رقمزدهاست.حال صرافانبازارارزپيشبينيميكنندباآغازهفتهآينده وكاهشمسايلمربوطبهانتخاباترياستجمهوري و همچنين ماه مبارك رمضان، رونق دوباره به بازار ارز بازگردد و اين بازار تا پايان سالجاري با همين روند ادامه يابد. تحوالتدالردرزمانتحريمها تحوالتنرخدالرحدود01 سالگذشتهيعني در دورهاي كه تحريمها شدت گرفته و بانك مركزي به طور خاص محدود ش//د، بر رشد حدود 2200 تومانيآنتاكيددارد.بزرگترينجهشقيمتياين ارزطيايندورهدرفاصلهسالهاي0931 1391ات اتفاقافتادهاست.

ارز در ايران با وجود تجربه دو بار يكسانسازي ازدهه0731 تاكنونوباتماميتاكيداتواهدافي كه براي تك نرخي ش//دن آن وجود دارد، در حال حاضر چندنرخي است؛ نرخي در بازار آزاد و نرخي در مركز مبادالت ارزي.

ايندرحالياستكهطيسالهايگذشتهوبه ويژه از زماني كه تحريمها عليه ايران شدت گرفت و شبكه بانكي را به طور خاص مورد هدف قرار داد، شرايط بازار ارز تحت تاثير قرار گرفت چراكه با توجه به محدود شدن روابط بينالمللي و روابط كارگزاري بانكهاكهمانندگذشتهنبودنقلوانتقالارزبامشكل مواجه شده و در اين جريان بخش قابل توجهي از داراييهاي ارزي بيرون از ايران بلوكه و از دسترس خارج شد. در اين فضا به هر صورت تامين ارز مورد نياز بازار با موانعي مواجه و عرضه آن تحتالشعاع قرارگرفت.بههرحالازسال6831 بهبعدتحريمها متفاوت از قبل پيش رفت و حتي بانك مركزي در تحريم قرار گرفت؛ سياست تحميلي كه مقامات بانك مركزي از آن به عنوان يك تحريم استثنايي يادميكندودرايندورهحدود23 ميليارددالراز درآمدهاي نفتي و ارزي ايران بلوكه شد.

بررسي وضعيت بازار ارز از سال 1386 تاكنون از اي//ن حكايت دارد ك//ه دراين مدت جهشهاي ارزي ثبت شده و دالر داراي نرخ چهاررقمي شده اس//ت.دالرازحدود539 توماندرسال6831 به نرخ متوس//ط7673 تومان در دوماهه اول امسال رسيدهاست.

درادامهوتاسالجاريبااينكهنرخدالردرمواقعي با نوسان همراه بوده اما متوسط ساالنه آن تغييري نكرده و در كانال سه هزار تومان باقي مانده است. اين در حالي است كه بعد از لغو تحريمها از اواخر سال4931 وآزادسازيداراييهايارزيبلوكهشده ايران،بادردسترسقرارگرفتناينمنابعارزيبراي بانكمركزيوازسوييازسرگيريروابطكارگزاري بانكها،روندنقلوانتقاالتارزيتعديلشدهكهخود بر تامين ارز بازار اثرگذار بوده است. قيمتدالرمصنوعينيست در همين حال يك عضو كميسيون اقتصادي مجلسشوراياسالميمعتقداست:درحالحاضر كشور به لحاظ درآمدهاي ارزي با مازاد درآمد ارزي نيز روبهرو است بنابراين نگراني براي افزايش قيمت ارز بهصورت غيرمنطقي در بازار وجود ندارد.

محمود شكري با اشاره به اينكه قيمت ارز بطور طبيعيمتاثرازعواملاقتصاديمانندعرضهوتقاضا و حتي عوامل غير اقتصادي است، افزود: بخشي از افزايش قيمت ارز در روزهاي اخير به دليل شروع فصلتابستانوتعطيالتعيدفطراستكهبهطور طبيعي به رشد مسافرتهاي خارجي نيز منتهي شدهاست.

عضوكميسيوناقتصاديمجلسشوراياسالمي گفت:پيشبينيرشدتقاضادرروزهايآتيبرايارز ازسويمسافرانباعثشدهقيمتارزروندصعودي را حفظ كند. شكري افزود: بانك مركزي به دليل توانايي كه دارد، بايد در ايام پيشرو بازار را به صورت مطلوبترمديريتكند.ويدرگفتوگوباخانهملت درواكنشبهاينكهآياقيمتدالربهصورتمصنوعي دركانالحدود0573 توماننگهداشتهشدهاست، گفت: نرخ دالر به ميزان عرضه در بازار ارز بستگي دارد و با توجه به اينكه در حال حاضر تغييري در ميزانعرضهارزكشورصورتنگرفتهاست،نميتوان گفتقيمتدالرمصنوعياست.

شكري با بيان اينكه كشور با مشكل كمبود ارز روبهرو نيس//ت، تصريح كرد: در حال حاضر كشور به لحاظ درآمدهاي ارز با مازاد درآمد نيز روبهرو است بنابراين نگراني براي افزايش قيمت ارز بهصورت غيرمنطقي در بازار وجود ندارد. وي با اشاره به نقش تعيين قيمت ارز در قانون بودجه در نوسانات بازار ارز افزود: متاسفانه سوداگران در بازار ارز قصد دارند از هر فرصتي براي سوءاستفاده بهره ببرند.

عضو كميس//يون اقتصادي مجلس ش//وراي اسالمياظهارداشت:باتوجهبهاينمباحث،دليلي براي افزايش قيم//ت ارز در بازار وجود ندارد و اگر اتفاق خاصي رخ ندهد، ثبات نسبي در بازار تداوم خواهدداشت. پيشبينيدالر4 هزارتوماني بهعقيدهيككارشناسارزي،داليلعدمنوسان نرخارزدرماههايگذشته،همبهمقولهكنترلدولت بر بازار و هم به ثابت بودن عرضه و تقاضا برميگردد و با توجه به روند تغييرات قيمتي هر س//اله دالر، پيشبيني ميشود اين نرخ به محدوده چهار هزار توماننيزطيماههايآيندهبرسد.

حميدرضاكاهديدرگفتوگوبا»جهانصنعت« اعالم كرد: بخشي از فرآيند ثابت ماندن نرخ ارز طي ماههاياخيربهفعاليتدولتوكنترلبازاربهشكل دستوري،بهويژهدربازهزمانيانتخاباتبرميگردداز سويديگرحجممعامالتدربازاروفعاليتصرافان نشان ميدهد ميزان عرضه و تقاضا طي اين مدت يكسانوثابتبودهوهمينامرموجبتثبيتقيمت ارز و به طور مشخص دالر شده است.

وي افزود: دليل عدم تغيير تقاضا برميگردد به مقوله سود بانكي و با توجه به نرخهاي بااليي كه هماكنون برخي بانكها به سپردهگذاران پيشنهاد ميكنندكهبعضابهباالي02 درصدهمميرسد، طبيعي است كه از سوي مردم رغبتي براي ورود به بازارهايي همچون ارز و سكه و حتي بورس وجود نداشتهباشد.

اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: تا زماني كه بانكهابهدنبالاعطايچنينسودهاييبهمشتريان خود هستند، روزبهروز تمايل به سرمايهگذاري در بانكهاافزايشپيداميكندوورودبهبازارهايسرمايه وارزوسكهبهعقيدهمردمازصرفهاقتصاديبرخوردار نخواهد بود و تا زماني كه پولي وارد بازار ارز نشود طبيعي خواهد بود كه نوساني هم در ميزان عرضه و تقاضاودرنتيجهقيمتارزحاصلنشود.

كاهدي خاطرنشان كرد: بنابراين تا زماني كه مش//كل بانكها با دولت و بانك مركزي مبني بر كاهش نرخ بهره بانكي حل نشود، نميتوان انتظار رونق بازار ارز و افزايش قيمتها را داشت.

وي ادام//ه داد: اگرچ//ه ميتوان گفت در طول ماهه//اي اخير كنترل و نظارت دولت ب//ر بازار ارز بيتاثير نبوده و نقش مثبتي در تثبيت قيمتها داش//ته اس//ت ولي در صورت عدم ورود دولت و يا نبودسختگيريهايقيمتيهمامكانبروزنوسانو جهشهايغيرقابلپيشبيني،دورازانتظاربهنظر ميرسيد و ميتوان گفت در اين شرايط هم اتفاق خاصيدربازارپيشنميآمد.

اين كارشناس فعال در بازار ارز افزود: با توجه به مواردفوق،درطولدوهفتهاخيرشاهدحركتاندك رو به باالي دالر بودهايم و ميتوان گفت اين روند رو به رشد تا پاييز امسال ادامه خواهد داشت.

كاهدي اظهار كرد: در واقع ميتوان گفت قيمت دالر داراي س//يكل زماني مشخصي است كه هر ساله تاحدودي تحت تاثير از شرايط زماني و فصلي دچار تغييرات ميشود بنابراين ميتوان با توجه به روند س//االنه دالر، پايين بودن قيمتها از ابتداي س//الجاري تاكنون را توجيه كرد و با توجه به آن ميتوانپيشبينيكردبازارارزطيماههايپيشرو رونق پيدا خواهد كرد و شاهد افزايش قيمت دالر خواهيم بود.وي گفت: در اين بين بحث تكنرخي كردن ارز از اهميت بااليي برخوردار است و با توجه به شرايط موجود مهم است كه دولت نرخ دالر را در چهرقميمشخصوتثبيتكند.

با توجه به تبادالت بانكي ايران با ديگر كشورها و فعاليتهاي بازرگاني و تجاري فعاالن اقتصادي بينالمللي، مشخص كردن رقم ارز از جمله مسايل حياتي پيشروي دولت به شمار ميرود و با توجه به بخشهاي مختلف اقتصادي بايد ديد كدام رقم مناس//بترين نتيجه ممكن را براي كشور در پي خواهدداشت.

كاهدي بيان كرد: در مجموع ميتوان گفت با لحاظكردنمسالهسيكلزمانيدالر،انتظارميرود دالردرماههايآتيحركتروبهپايينينداشتهباشد وبهنظرميرسدبارشدقيمتيآنمواجهخواهيمبود كهآنرابهباالي0083 تومانودرشرايطخاصي ممكناستبهكانالچهارهزارتوماننيزبرساند.

اين كارشناس اقتصادي گفت: از زماني كه ارز تكنرخي در دستور كار قرار گيرد و اجرايي شود، بايد با توجه به اختالف تورم داخل و خارج از كشور به تنظيم نرخ آن پرداخته ش//ود و اين خود باعث ميشود رقم چهار هزار توماني دالر دور از دسترس به نظر نرسد.وي تاكيد كرد: با اين حال بايد توجه داشت سياست دستوري در تكنرخي كردن ارز آن را با خطر شكست سياستهاي به كارگرفته شده و اقدامات دولت مواجه ميسازد و با توجه به تجربه ناموفق كشور در زمينه كنترل دستوري دالر بايد ديد دولت چه سياستي براي اين كار در نظر خواهد گرفتكهبهموفقيتبينجامدونفعكشوروفعاالن اقتصاديباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.