ضوابط بانك مركزي پيش روي بانكها

Jahan e-Sanat - - News -

با توجه به حواشي اخير مبني بر بسته بودن نماد برخي بانكهاي كشور كه به واسطه عدم تطبيق صورتهاي مالي آنه//ا با استانداردهاس//ت، برخي از افراد فعال در سيس//تم بانك//ي در تالش براي منصرف كردن بانك مركزي از اجراي سياس//تهاي نظارتي و استانداردهاي مرتبط با صورتهاي مالي و گزارشهاي حسابرسي بودهاند و با وجود نتيجه ندادن مخالفتها در برابر بانك مركزي، در حال حاضر بانكها به اين نتيجه رسيدهاند كه بايد ضمن ارائه گزارشهاي استاندارد از توقف نمادشان اجتناب كنند.

در همين حال بانك مركزي اعالم كرده صورتهاي مالي سال 95 نظام بانكي بايد با الزاماتي كه برايشان تعيين شده، تدوين شود. اكنون بانكها در تب و تابند كه گزارشهايي ارائه دهند كه منجر به توقف نمادشان نشود.

نماد برخي بانكها مدتهاست بسته است؛ دليل آن هم عدم تطبيق صورتهاي مالي با استانداردهايي است كه بانك مركزيبهعنوانسياستگذارپوليوبانكيدرنظردارد.بسياري در همين دوران ميخواس//تند بانك مركزي را از اجراي اين استانداردها منصرف كنند و صورتهاي مالي و گزارشهاي حسابرسي را بر مبناي همان استانداردهاي ملي ارائه دهند اما ديوار مخالفت بانك مركزي بلندتر از آن اس//ت كه بتوان از آن گذر كرد.

چند روز گذشته بانك مركزي دوباره اعالم كرد صورتهاي مالي بانكها بايد براساس استانداردهاي گزارشگري مالي كه جزيياتش منتش//ر شده، تدوين شود. اين در حالي است كه بانكها بايد شفافيت و قابليت اتكاي مالي را به عنوان مولفه اصلي كيفيت گزارشگري مالي در نظر بگيرند. اين در حالي اس//ت كه بانكها هنوز هم بر اين باورند كه به اين س//رعت نميتوانند خود را با استانداردهاي گزارشگري مالي بينالمللي تطبيق دهند و بايد زمان بيشتري داشته باشند.

در عين حال هستند بانكهايي كه هنوز هم نتوانستهاند خود را تطبيق دهند و مدتهاست پشت درهاي بسته سازمان بورس و اوراق بهادار براي بازگش//ايي نماد و برگزاري مجامع باقي ماندهاند به خصوص اينكه سهامداران ديگر صبرشان سر آمده و به نظر ميرس//د بايد هر چه زودتر تدبير دولت براي بازگشايي نماد مرتبط با سهامشان را ببينند.

تمام اينها در شرايطي است كه بانك مركزي اكنون شرط و شروط جديدي براي نظام بانكي قائل شده كه به اعتقاد برخي كارشناسان، باز هم ميتواند منجر به بسته شدن نماد يكسري ديگر از بانكها در ماههاي پيشرو شود. اين در حالي است كه بانكمركزيتاكيدشبرايناستكهانتشارگزارشحسابرسي غيرمقبول اصوال جايگاهي ندارد.

در واقع بانك مركزي معتقد است صدور گزارشهاي حاوي اظهارنظر حسابرسي مشروط، آن هم با بندهاي متعدد، مبهم و بااهميت، اعتبار صورتهاي مالي را به شدت مخدوش ساخته و اطمينان اس//تفادهكنندگان را س//لب ميكند به خصوص اينكه فراواني اين نوع گزارشها در ارتباط با صورتهاي مالي ش//ركتها در ايران، رويه نادرس//ت و رو به تزايدي است كه متاسفانه به يك رويه تبديل شده است.

روي ديگر سكه هم البته خارجيها هستند كه ميخواهند به نظام بانكي ايران وارد ش//ده و با آن تعامل داش//ته باشند آنگونه كه معاون نظارت بانك مركزي ميگويد نقيصه بارز در صورتهاي مالي بانكها منجر به اين ش//ده كه فلس//فه وجودي گزارش//گري مالي را كه فراهم كردن اطالعات قابل اتكا و س//ودمند براي تصميمگيري است به شدت مخدوش ك//رده و اكنون به يكي از موان//ع اصلي تعامالت بينالمللي بانكهاي ايراني تبديل شده است. اين موضوع به كرات مورد اشاره طرفهاي خارجي قرار ميگيرد و لزوما ارتباطي با نوع استانداردهاي حسابداري مورد استفاده )ملي يا بينالمللي( هم ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.