خنثيسازي تحركات عليه سيستم بانكي

Jahan e-Sanat - - News -

رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه تالش ميشود در سال 97 موسسه پولي خارج از نظارت نداشته باشيم، گفت: دليلي براي بياعتمادي نسبت به موسسات مجوزدار وجود ندارد.

ولياهلل سيف در جلسهاي با مديران عامل بانكها و موسسات اعتباري با اشاره به اينكه همه بانكها و موسسات اعتباري عضو يك خانواده هستند، افزود: با خاطيان مسايل اخير برخورد جدي صورت ميگيرد.

ريي//س كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه دليل//ي وجود ندارد كه مردم و مشتريان و سپردهگذاران در سراسر كشور، نسبت به سپردهگذاري و تعامل با بانكها و موسسات اعتباري مجوزدار، بياعتماد شوند، اطمينان داد نظام بانكي با سالمت و ثبات به فعاليت خود ادامه ميدهد و همگان موظفند از اعتماد به عنوان سرمايه اصلي نظام بانكي پاسداري كنند.

سيف همچنين بر لزوم انسجام و همكاري همهجانبه در شبكه بانكي كشور به منظور خنثيسازي تحركات عدهاي ناآگاه عليه بازار پولي تاكيد كرد.

وي با اشاره به ساماندهي موسسات غيرمجاز در دولت يازدهم افزود: يكي از اقدامات موفق بانك مركزي در اين دوره، ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي اس//ت كه در اين مسير، حجم نقدينگي در دست اين موسسات از 25 درصد ب//ه زي//ر 10 درصد كاهش يافته و بانك مركزي با جديت اين موضوع را ادامه خواهد داد تا به فضل الهي در سال 1397 موسسه خارج از كنترل بانك مركزي نداشته باشيم.

همچنين اكبر كميجاني، قائم مقام بانك مركزي نيز به اثرگذاري سياست سال گذشته در خصوص تامين مالي بنگاههاي كوچك و متوسط اشاره كرد و گفت: طرح حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط در سال گذشته اثرات مثبتي داشت كه در آمار رشد اقتصادي كشور قابل مالحظه است چراكه باعث ايجاد تحرك در بخش صنعت و بهبود مستمر آمار اين بخش شد.

وي افزود: بر همين اساس با آغاز سال جاري بر ادامه اين سياست تاكيد شد و بانك مركزي بخشنامه مربوطه را به بانكها و موسسات اعتباري ارسال كرد. در اينبخشنامهبهتامينمالي003 هزارميلياردرياليبراي12 هزارواحدكوچكو متوسط اشاره شده بنابراين ما از بانكها ميخواهيم فعاالنه در اين طرح مشاركت كنند و در كنار تصميمات كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، كار عظيم سال گذشته را تداوم دهند چراكه اين بنگاهها به حمايت از اشتغال كمك ميكنند و اين موضوع مورد تاكيد مقام معظم رهبري در سالجاري است.

در اين جلسه كوروش پرويزيان، رييس كانون بانكهاي خصوصي با تاكيد بر ادامه سياست ساماندهي موسسات غيرمجاز توسط بانك مركزي از اعضاي هيات دولت خواست در اين مسير، بيش از پيش، ياريرسان بانك مركزي باشند.

حسينزاده، رييس شوراي هماهنگي بانكهاي دولتي در اين جلسه گفت: بانكه//اي دولتي در كنار بانك مركزي هس//تند و تاكي//د ميكنيم مردم به شايعات توجه نكنند. متاسفانه بعضا مشاهده ميشود سپردهگذاران بزرگ به بانكهاي دولتي مراجعه ميكنند و درخواست سود نامتعارف دارند اما ما به اين درخواستها پاسخ نميدهيم.

برخي از مديران عامل بانكهاي خصوصي نيز با تاكيد بر اينكه متاس//فانه مشاهده ميشود برخي تحركات و رواج شايعات درخصوص بانكها از خارج از كشور هدايت ميشود، گفت: رسانههاي معاند به شدت در تالشند چهره نظام بانكي ايران را مخدوش جلوه دهند و برخي رسانههاي داخلي نيز در اين مسير ناخواسته با آنها همكاري ميكنند. آنها خواستار برخورد جدي با شايعهپراكنان و دروغپردازان شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.