رفعضعفنظارتيبااصالحقوانينسيستمبانكي

Jahan e-Sanat - - News -

عضو كميسيون اقتصادي مجلس ش//وراي اسالمي گفت: ضعف در قوانين و مديريت بانكي نيازمند اصالح قوانين بانكي كش//ور در مجلس شوراي اسالمي است.

حسن حسينيشاهرودي در برنامه تيتر امشب با اشاره به اينكه اگر سود بانكي كاهش يابد، توليد و اشتغال جان دوبارهاي خواهد گرفت، افزود: با ابالغ نرخ 18 درصد سود بانكي هيچ يك از بانكها در عمل اين مصوبه را اجرا و از آن تمكين نكردند. وي گفت: س//پردهگذاري مردم رابطه مس//تقيمي با نرخ تورم دارد و نبايد س//ود بانكي كمتر از نرخ تورم باشد.

عضو كميس//يون اقتصادي مجلس شوراي اس//المي ادامه داد: عدم نظارت صحيح بر نرخ سود باالي موسسات خصوصي باعث ايجاد بحران مالي براي كشور شد و بر همين اساس ضعف در قوانين و مديريت بانكي در مجلس بايد اصالح شود.

همچني//ن در ادامه اين برنامه وحيد ش//قاقي، كارش//ناس حوزه اقتصاد نيز درباره نرخ س//ود بانكي گفت: اگر ش//كاف بين تورم و نرخ س//ود كمتر از س//ه درصد باشد، شرايط اقتصادي مطلوب است و اگر ش//كاف بين تورم و سود بيش از س//ه درصد باشد، شرايط اقتصادي متوسط است اما اگر شكاف بين تورم و سود بيش از 10 درصد باشد، اوضاع بحراني است.

وي ادامه داد: اكنون در كش//ور ما ش//كاف بين تورم و سود 10/2 درصد اس//ت كه اين ش//كاف زياد است و تمام اقتصاد ايران را گرفتار ك//رده و در كنار نرخ س//ود، نرخ ارز و نرخ تعرف//ه هم كل اقتصاد را درگير ميكند.

اين كارشناس اقتصادي گفت: تداوم آن در سالهاي آينده كشور را به بحران مالي و اقتصادي دچار ميكند و ادامه آن دولت را با مش//كل ش//ديدي مواجه خواهد كرد. شقاقي افزود: بيش از 90 درصد نقدينگي كشور نزد بانكها بهعنوان سپرده است و اين به دليل سود بانكي باال در كشور ماست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.