ايران بيستمين اقتصاد پرشتاب جهان در 2017

Jahan e-Sanat - - News -

واحد اطالعات اقتصادي اكونوميست در گزارشي به بررسي 20 اقتصاد جهان پرداخته كه بيش//ترين سرعت رشد را در سال 2017 ميالدي به خود اختصاص دادهاند. در اين فهرست نام ايران نيز با رشدي1/5 درصدي ديده ميشود.

بر اساس اين گزارش، ايران بيستمين اقتصاد برتر جهان از نظر سرعت رشد اقتصادي در سال 2017 لقب گرفته است، در حالي كه كشورهايي مانند ميانمار، ساحل عاج و الئوس در رتبههاي اول تا سوم اين رتبهبندي جاي گرفتهاند. كشور ميانمار با رشدي حدود هفت درصد پرشتابترين اقتصاد جهان در سال 2017 است.

همچنين رشد اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 2/7 درصد تخمين زده ش//ده كه رش//دي 0/6 درصدي را نسبت به رقم رشد 2/1 درصدي سال 2016 نشان ميدهد. گفتني است رشد اقتصادي در غرب اروپا از 1/8 درصد در س//ال 2016 به 1/3 درصد در سال 2017 كاهش يافته كه نشاندهنده تداوم مشكالت ناشي از بحران مالي سالهاي گذشته در كشورهاي اين منطقه از جهان است.

از ديگر كش//ورهايي كه در فهرست 20 اقتصاد پرشتاب جهان جاي گرفتهان//د ميتوان به كامبوج، تانزانيا، غنا، هند، جيبوتي، ويتنام، يمن، فيليپين، چين، سيرالئون، سنگال، بنگالدش، بوركينافاسو، بنين، كنيا و پاناما اشاره كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.