پيشبينيرشداقتصادي4 درصدي

Jahan e-Sanat - - News -

وزارت اقتصاد با ارائه پيشبيني جديد قيمت نفت در سال 2017 از احتمال افزايش 10 دالري قيمت نفتخام ايران خبر داد.

به گ//زارش »جهانصنعت«، دفتر مدلس//ازي و مديريت اطالعات اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارش//ي با عنوان نگاهي به وضعيت بازار جهاني نفت در خردادماه سال 1396 عنوان كرد: قيمت هر بشكه نفتخام آمريكا در ماه 2017يم با 4/9 درصد افت نسبت به ماه قبل از آن، 48/56 دالر فروخته شد. همچنين هر بشكه نفتخام برنت درياي شمال در اين ماه با 4/1 درصد كاهش، 50/45 دالر بود.

هر بشكه نفت اوپك در ماه مي7102، 49/20 دالر بود كه نسبت ب//ه م//اه قبل از آن 4/2 درصد كاهش نش//ان ميدهد. در عين حال، هر بش//كه نفتخام ايران نيز در اين ماه با 4/1 دالر كاهش 49 دالر بود. آخرين پيشبيني قيمت نفتخام براي س//ال جاري ميالدي نيز حاكي از آن است كه هر بشكه نفتخام آمريكا با افزايش به 50/78 دالر خواهد رسيد. بر پايه اين گزارش، قيمت هر بشكه نفتخام برنت درياي شمال نيز به 57/5 دالر و هر بشكه نفتخام اوپك نيز با رشد قيمت به 53/69 دالر ميرس//د. پيشبيني قيمت هر بشكه نفتخام ايران نيز در سال ‪59 ،2017‬ دالر است كه نسبت به ماه مي01 دالر بيشتر است.

پيشبيني رش//د اقتصادي براي ايران در سال 2017 به ميزان چهار درصد و در سال 2018 نيز به ميزان 4/1 درصد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.