بازی دو سر باخت

»حمله شيميایي« به تنش مسکو - واشنگتن بر سر سوریه دامن زد؛

Jahan e-Sanat - - News -

به گفته کاخ سفيد، دولت بشار اسد در حال طرحريزي براي انجام يک حمله شيميايي ديگر در سوريه اس//ت. اياالت متحده هشدار داده در صورت انجام چنين حملهاي، اس//د بهاي بسيار سنگيني پرداخت خواهد کرد.

کاخ س//فيد در بيانيهاي که دوشنبه گذشته منتش//ر شده، ميگويد آمادهسازيهاي پيش از حمله شيميايي، شبيه همان اقداماتي است که پيش از چهارم آوريل انجام شد.

اي//االت متح//ده فروردينماه گذش//ته )ماه آوريل(، حکومت اسد را متهم به انجام حمالت شيميايي به خانش//يخون در استان ادلب کرد و 18 فروردينماه، دس//ت به پرتاب 59 موشک »تاماهاك« از دو ناوش//کن خود به پايگاه هوايي شعيرات در استان حمص زد.

س//اعتي بع//د دونالد ترامپ اع//الم کرد اين حمالت موشکي، در واکنش به حمله شيميايي حکومت بشار اسد صورت گرفته و منافع امنيت مل//ي آمريکا ايجاب ميکند مانع از اس//تفاده از جنگافزار شيميايي و گسترش آنها شود.

رييسجمهور س//وريه در واکنش به وقايع، حمالت شيميايي در خانشيخون را صد درصد س//اختگي توصيف کرد و گفت اين رخداد براي آن صورت گرفت تا آمريکا بتواند حمله به ارتش س//وريه را توجي//ه کند. طي ماههاي گذش//ته ارتش اياالت متحده حمالت ديگري به مواضع ارتش سوريه و حاميان بش//ار اسد انجام داده و در پايان خردادماه هم يک جنگنده سوري را به دليل آنچه ائتالف به رهبري واشنگتن، بمباران شبهنظاميان مورد حمايتش در اطراف رقه ناميد، سرنگون کرد. آمريکا ميگويد همه حمالت پس از هشدارها براي جلوگيري از آسيب رسيدن به نيروهاي ائتالف يا شبهنظاميان مورد حمايت آن انجام ش//ده است. نيکي هيلي، سفير آمريکا در سازمان ملل متحد بامداد ديروز در حساب کاربري خود در توئيتر نوشت: گناه هر حملهاي در آينده به مردم سوريه، نهتنها متوجه بشار اسد که در عين حال متوجه روسيه و ايران است که به او کمک ميکنند مردم خود را بکشد.

رايزنيوزرايخارجهآمريكاوروسيه

بيانيه کاخ س//فيد ساعتي پس از آن منتشر شده که س//رگئي الوروف و رکس تيلرسون در م//ورد تالشها و اقدامات براي برپايي آتشبس در سوريه، تلفني گفتوگو کردند. در اين گفت و گو، وزير خارجه روسيه از همتاي آمريکايي خود خواست به جلوگيري از رخدادهاي تحريکآميز عليه ارتش سوريه ياري برساند.

اي//ن گفتوگوي تلفني ب//ا مرکزيت جنگ داخلي س//وريه پس از دور تازهاي از تنشها در پاي//ان خردادماه بين نيروهاي دولتي و حاميان بشار اس//د صورت گرفته بود که در تمام موارد آمريکا ميگويد پس از هشدار و در پي حمله يا نزديکشدن به مواضع ائتالف يا نيروهاي مورد حمايت آنها صورت گرفته است.

خواسته سرگئي الوروف از رکس تيلرسون هم بهاينحمالتبازميگردد.بنابربيانيهمنتشرشده از سوي وزارت خارجه روسيه، الوروف از واشنگتن خواسته است دست به اقدامات الزم بزند تا از وقايع تحريکآميز عليه نيروهاي دولتي سوريه که در حال انجام عمليات عليه تروريس//تها هستند، جلوگي//ري ش//ود. وزارت خارجه اياالت متحده هن//وز در مورد اي//ن گفتوگوي تلفني واکنش نشان نداده است.

ايننخستينبارنيستکهوزارتخارجهروسيه از آمريکا ميخواهد به نيروهاي بشار اسد حمله نکند. در پي س//رنگوني جنگنده ارتش سوريه، مسکو هشدار داده بود از اين پس هر هواپيمايي ک//ه وارد حريم عملياتي آن در س//وريه ش//ود، بهعنوان يک هدف بالقوه در نظر گرفته ميشود. اين هشدار حتي سبب شد نيروي هوايي استراليا براي مدتي از انجام عمليات هوايي در آس//مان سوريه خودداري کند.

سخنگوي کاخ س//فيد آمريکا پيشتر گفته بود دولت آن کش//ور خواس//تار افزايش تنشها نيس//ت اما رژيم س//وريه و رژيمهاي ديگر الزم است متوجه اين موضوع شوند که ما حق دفاع از نيروهاي متحد ائتالف در نبرد عليه داعش را محفوظ ميدانيم.

البته در همان زمان از رييس ستاد مشترك ارتش اياالت متحده هم نقل ش//ده بود که آنها در ت//الش ب//راي حفظ خط ارتب//اط اضطراري روسيه- آمريکا هستند و اقدامات ديپلماتيک در اين زمينه ادامه دارد.

به گفت//ه وزارت خارجه روس//يه، الوروف و تيلرسون در اين تماس تلفني بر لزوم استحکام بخشيدن به آتشبس شکننده فعلي تاکيد کرده و خواستار افزايش نبردها عليه گروههاي تروريستي وجلوگيريازبهکارگيريجنگافزارهايشيميايي شدهاند.

جنگ داخلي سوريه اکنون در هفتمين سال پياپي قرار دارد. بنا بر آمار مختلفي که تا زمستان گذش//ته از سوي شماري از سازمانها، از جمله نماينده اتحاديه عرب يا سازمان ديدبان حقوق بشر سوريه ارائه شده، شماري بين 400 تا 470 هزار نفر تاکنون جان خود را از دست دادهاند. نيمي از جمعيت کشور نيز آواره شده است.

از طرفي معاون رييس کميسيون امنيتي و دفاعي ش//وراي فدرال روسيه نسبت به حمالت جديد آمريکا عليه ارتش سوريه هشدار داد.

فرانس کلينتس//ويچ اظهار ک//رد: آمريکا در حال آماده شدن براي آغاز حملهاي جديد عليه پايگاههاي نيروهاي ارتش س//وريه اس//ت و اين مس//اله کامال روشن اس//ت، در حال حاضر نيز تحريکات جديد و بيسابقهاي عليه ارتش سوريه آغاز شده است.

ايناظهاراتکلينتسويچپسازاعالمواشنگتن براي آمادگي جهت مقابله با حملهاي شيميايي از سوي دولت سوريه بيان شد. اين سناتور روس افزود: حمله جديد آمريکا با اين حرف که واکنشي به حملهاي شيميايي است، توجيه خواهد شد و پس از آن حمله آمريکا انجام ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.