ترامپ خواهان حل فوري بحران کرهشمالي

Jahan e-Sanat - - News -

نخس//توزير هند و رييسجمهور اياالت متحده در واشنگتن ديدار کردهاند. کاخ سفيد آمريکا ميگويد دو طرف از اسالمآباد خواستهاند توان خود را بهکار گرفته و مانع استفاده از خاك پاکستان براي برنامهريزي و انجام حمالت تروريستي به ديگر کشورها شود.

دي//دار بين نارندرا مودي و دونالد ترامپ، دوش//نبه گذش//ته، در جريان س//فر دو روزه نخستوزير هند به اياالت متحده صورت گرفت. پيش از اين سفر گزارش شده بود بخش مهمي از گفتوگوها بر مسايل تجاري، رواب//ط ش//هروندي، رواديدها و فرصته//اي اقتصادي متمرکز خواهد بود. با اين همه مساله مقابله با تروريسم، بحران در ش//بهجزيره کره و نيز اختالفات بين دهلينو و اسالمآباد بر سر آنچه هند، استفاده از خاك پاکستان براي انجام حمالت ترويس//تي مينامد، در اين ديدارها مطرح شدهاند.

ترام//پ طي س//خناني در کاخ س//فيد گفت: هر دو ملت تحت حمالت ش//يطاني تروريسم قرار گرفتهاند و هر دو کش//ور متعهد به نابودي سازمانهاي تروريستي و ايدئول//وژي افراطي که آنها را به جنبش در ميآورد، هستند. ما تروريسم اسالمگراي افراطي را نابود خواهيم کرد.

نارندرا مودي از واژگان مش//ابه ترامپ در س//خنان خود اس//تفاده نکرده و خواستار مقابله با خانههاي امن گروههاي افراطي و تروريستي شد؛ آنچه بازتابدهنده نگرانيه//اي دهلي نو از حضور گروههاي ش//بهنظامي افراطي در پاکس//تان است. نخس//توزير هند در عين حال گفت دولتش و دولت آمريکا سطح تبادل اطالعات امنيتي ميان خود را افزايش ميدهند.

ساعاتي پيش از ورود مودي به آمريکا، وزارت خارجه اياالت متحده، تحريمهايي را عليه س//يد صالحالدين، رهبر گروه پاکس//تاني حزبالمجاهدي//ن اعمال کرد. حزبالمجاهدي//ن از گروهه//اي اصل//ي در نبرد عليه حاکميت هند بر منطقه کشمير است.

تحريمها علي//ه رهبر اين گروه با اس//تقبال وزارت خارجه هند روبهرو شد.

پاکستان پيش از اين در مواردي رسما به اتهامهاي دهلينو در مورد ورود ش//هروندان آن کشور به کشمير تحت کنترل هند واکنش نش//ان داده و اين اتهامها را رد کرده اس//ت. موضوع ديگري ک//ه در روابط خارجي دو کش//ور بازت//اب پيدا ک//رده، نگرانيهاي مش//ترك اي//االت متحده و هند از افزاي//ش حضور نظامي چين در آسياست.

دولت ترامپ قصد دارد فناوري پيش//رفته دفاعي را در اختي//ار هند قرار دهد؛ وزارت خارجه اياالت متحده دوشنبه گذش//ته فروش هواپيماي ترابري سي-71 به هند را تصويب کرد و قرار است طرح فروش دو ميليارد دالري هواپيماهاي بدون سرنشين براي انجام عمليات جاسوسي و رصد در اقيانوس هند را بررسي کند.

نخس//توزير هند و رييسجمهور اياالت متحده در م//ورد پارهاي از مس//ايل نيز اخت//الف عقيده دارند که از جمل//ه آنها تواف//ق پاريس براي مقابل//ه با تغييرات آبوهوايي اس//ت، م//ودي هوادار اين توافق اس//ت در حاليکه ترامپ دس//تور به خروج کش//ورش از آن داده اس//ت. اختالف بر س//ر روابط با ايران از ديگر مسايلي است که در رسانههاي اياالت متحده بازتاب پيدا کرده اس//ت، در حاليکه ترامپ خواستار انزواي ايران است، دولت هند از چنين چيزي دوري ميکند. هند همچنين خواستار تضمينهاي آمريکا به صدور رواديد براي نيروي تخصصي آن کشور است اما رييسجمهور آمريکا بر اين عقيده اس//ت که از اين رواديدها سوءاستفاده شده و به فرصتهاي ش//غلي در خاك اي//االت متحده ضربه زده است. به گزارش رويترز، ترامپ اشارهاي به اختالفات بر سر توافق پاريس و مسايل مهاجرتي نکرد.

از طرفي رييسجمهور آمريکا تقاضا کرد، برنامههاي هس//تهاي و موشکي کرهش//مالي از آنجا که تهديدي بزرگ براي صلح جهاني محس//وب ميش//ود، بايد فورا مورد رسيدگي قرار گيرد.

دونال//د ترامپ بعد از ديدارش با نارندرا مودي گفت: هند نيز به جمع کش//ورهايي ک//ه عليه حکومت رهبر کرهش//مالي تحريمهاي ش//ديدتري اعم//ال ميکنند، پيوست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.