اجراي بخشي از فرمان مهاجرتي ترامپ

Jahan e-Sanat - - News -

ديوان عالي آمريکا دوشنبه گذشته تصميم گرفت تقاضاي وکالي دولت دونالد ترامپ در پرونده موسوم به فرمان مهاجرتي رييسجمهور آمريکا را بررسي کند. اين تصميم به معناي آن است که بخشهايي از محدوديتهاي اعمالشده از سوي دادگاههاي پايينتر عليه فرمان اجرايي ترامپ برداشته ميشود.

ترامپ در اولين ماههاي رياستجمهوري خود فرماني را امضا کرد که ورود شهروندان شش کشور ايران، سوريه، سودان، سومالي، ليبي و يمن را به مدت 90 روز ب//ه آمريکا ممنوع ميکرد. اين فرمان همچنين ورود پناهجويان را به مدت 120 روز معلق ميکرد. اين حکم در چند دادگاه مورد اعتراض قرار گرفت و اجراي آن عمال متوقف شد.

اما با اين تصميم ديوان عالي تا زمان رسيدگي به پرونده در حدود چهار ماه ديگر، اجراي بخشهايي از حکم مهاجرتي ترامپ دوباره آغاز ميشود. ترامپ که هدف از فرمان مهاجرتياش را بهبود امنيت در آمريکا عنوان کرده بود، تصميم تازه دادگاه را پيروزي آشکار براي امنيت ملي آمريکا خوانده است. او گفت که اين ممنوعيت 72 ساعت پس از تاييد توسط دادگاه به اجرا گذاشته خواهد شد.

ديوان عالي آمريکا ميگويد معناي عملي اين تصميم اين است که فرمان مهاجرتي نميتواند عليه شهروندان خارجي اعمال شود که داراي ارتباطي اصيل با شخص يا شرکتي در اياالت متحده هستند اما به گفته ديوان عالي بقيه شهروندان شش کشور مشمول بندهاي فرمان مهاجرتي ترامپ خواهند شد.

دادگاههمچنيناجازهدادممنوعيت021 روزهورودکليهپناهجويانبهآمريکا اجرا شود. به اين ترتيب دولت ترامپ اجازه خواهد داشت مانع ورود آن دسته از متقاضيان پناهندگي شود که هيچ ارتباط اصيلي با افراد يا موسسات در آمريکا ندارند. ارتباط اصيل ش//امل افرادي ميشود که ميخواهند وارد آمريکا شوند تا با عضو خانواده خود زندگي يا مالقات کنند، دانشجوي دانشگاهي در آمريکا باشند، کارمند شرکتي در آمريکا باشند يا براي سخنراني در جمعي در آمريکا دعوت شده باشند. ديوان عالي گفت اين شامل کساني نميشود که فقط براي پرهيز از دستور اجرايي دولت وارد يک رابطه ميشوند. ديوان عالي آمريکا اعالم کرد در ماه اکتبر به اين پرونده رسيدگي ميکند.

وزير دادگستري آمريکا گفت: تهديد عليه امنيت ملي کشور ما واقعي و بيش از پيش خطرناك اس//ت. او از اين تصميم استقبال کرد و گفت گامي مهم به سوي احياي جدايي قوا ميان شاخههاي دولت فدرال است.

مدير پروژه حقوق مهاجرت در سازمان غيردولتي انجمن آزاديهاي مدني آمريکا گفت دادگاه هنوز در مورد اينکه دستور رييسجمهور ناقض قانون اساسي اس//ت يا نه، نظر نداده اما دادگاههايي که آن را بررس//ي کردهاند، عليه آن راي دادهاند. او افزود: در عمل بيشتر کساني که ميتوانستند تحتتاثير ممنوعيتها قرار گيرند همچنان اجازه ورود خواهند داشت.

ديويد ميليبند، رييس کميته بينالمللي نجات گفت: تصميم دادگاه خطر لطمه ديدن افراد آسيبپذيري که منتظر ورود به آمريکا هستند را به همراه دارد؛ افرادي که نيازهاي فوري درماني دارند و افراد بيگناهي که سرگردان هستند. همه اينها از قبل مراحل مختلف بررسي سابقه را گذراندهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.