نگراني ناتو نسبت به افزايش تهديد روسيه

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- يک مقام بلندپايه ناتو هشدار داد: تهديد روسيه در همه جبههها در حال فزوني است و افزايش حضور نظامي روسيه در جبهههاي مختلف آشکار است حتي اگر که مقاصدش آشکار نباشد.

ژنرال پتر پاول، يک مقام ارشد ناتو گفت: اين ائتالف در مواجهه با تالشهاي روسيه براي افزايش قابليتهاي نظامي خود تقريبا در همه سطوح قرار دارد و کش//ورهاي همپيمان در ناتو در پي پيش//گيري از تکرار اقدامي مشابه با مداخله نظامي کرملين در شبهجزيره کريمه و شرق اوکراين هستند. پاول که رييس کميته نظامي ناتو است در مصاحبه با پلتيکو گفت: با وجود آنکه نيات روس//يه لزوما مشخص نيستند اما جسارت نظامي فزاينده اين کشور غيرقابل انکار است.

پاولگفت:مانظاميهاتهديدرابرطبقدوعنصرمهمتعيينميکنيم.يکي قابليت و ديگري نيت است. در ارتباط با قابليت بايد گفت: بيترديد روسيه در حالگسترشقابليتهايشهمدرحوزهمتعارفوهمدرحوزههستهاياست. ما ترديدي نداريم که آنها قابليت استقرار نظاميان براي فاصله دور و استفاده موثر از آنها در جايي بسيار دور از خاك کشورشان را دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.