رييسجمهور برزيل به فساد متهم شد

Jahan e-Sanat - - News -

-AFP رييسجمهور برزيل از سوي دادستان کل اين کشور به اخذ رشوه متهم شد. ميشل تامر در اين پرونده به دريافت پول از رييس يک شرکت بزرگ بستهبندي گوشت متهم شده که نام آن در يک رسوايي فساد مطرح است. دادستان برزيل اين اتهامات عليه تامر را به يک قاضي ديوان عالي اعالم کرده و اکنون وي بايد در مورد امکان ارجاع پرونده به مجلس عوام تصميم بگيرد. مجلس عوام برزيل نيز پس از آن در مورد اس//تيضاح احتمالي تامر تصميم خواهد گرفت.

تامر هرگونه تخلف را رد کرده و قول داده بيگناهي خود را ثابت کند. او از زمان رسيدن به قدرت پس از برکناري ديلما روسف، رييسجمهور قبلي با استيضاح، با چندين مورد اتهام روبهرو شده اما اين اولينبار است که رسما توسط يک مقام قضايي متهم ميشود.

پيش//تر يک فايل صوتي منتشر شده بود که در آن تامر ظاهرا پرداخت حقالسکوت به يک سياستمدار زنداني را مورد حمايت قرار ميدهد. در اين فايل او ظاهرا با جوئسلي باتيستا، رييس شرکت جي. بي. اس بحث ميکند. احزاب مخالف خواستار انتخابات فوري و استيضاح او هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.