مسدود شدن فروش سالح آمريكايي به كشورهاي عربي

Jahan e-Sanat - - News -

CBB-رييس جمهوريخواه کميته روابط خارجي سنا گفت که از موافقت با طرح فروش تسليحات به کشورهاي عرب خليجفارس تا زماني که راهي براي حل بحران قطر پيدا نشده، خودداري خواهد کرد.

باب کورکر اخطار داد که اين بحران به تالشها براي نبرد با گروه داعش و مقابله با ايران ضربه ميزند. عربستان، امارات، بحرين و مصر روابط زميني، هوايي و دريايي با قطر را سه هفته پيش قطع کردند. رييسجمهور آمريکا ابتدا حمايت خود از اين اقدامات را اعالم کرد که با وجود حضور يک پايگاه بزرگ نظامي آمريکا در قطر است. اين بزرگترين پايگاه آمريکا در خاورميانه است اما وزير خارجه آمريکا يکشنبه گذشته اعالم کرد که برآورده کردن بعضي از تقاضاهاي مطرح شده توسط همسايگان قطر خيلي دشوار خواهد بود و خواستار گفتوگو براي حل مساله شد. کورکر در نامهاي به تيلرسون نوشت که او برداشت مثبتي از سفر اخير ترامپ به عربستان و شرکت در اجالس شوراي همکاري خليج فارس دارد. او اشاره کرد که رييسجمهور با شش عضو شوراي مذکور از جمله قطر موافقت کرده بودند که مناقشههاي منطقهاي را تخفيف دهند و همکاري امنيتي عميقتري برقرار کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.