عرضه نخستين سهام وقف جهان

Jahan e-Sanat - - News -

مالزي براي نخس//تين بار در جهان در حوزه صنعت مالي اسالمي، اقدام به عرضه اوليه عمومي سهام وقف كرد. به گزارش سنا، بر اين اساس شركت وقف النورمسووليتعرضه058ميليونسهام به ارزش 85 ميليون رينگيت )معادل 19/86 ميلي//ون دالر( را برعهده دارد. درآمدهاي حاص//ل از اين عرضه اوليه عمومي كه از لحاظ شرعي مورد تاييد كميسيون اوراق بهادار مالزي است، به ارتقاي بزرگترين ترمينال حملونقل عمومي در پايتخت ايالت جهور مالزي و ب//ازار مجاور و خريد زمين به منظور احداث پاركين//گ طبقاتي اختصاص خواهد يافت. همچنين خريداران سهام وقف، واجد شرايط كسر ماليات از كل درآمدش//ان تا سقف هفت درصد براي اش//خاص حقيق//ي و 10 درصد براي اشخاص حقوقي هستند و سود حاصل از س//هام براي كمك به تجار كوچك از گروهه//اي كمدرآمد مورد اس//تفاده قرار ميگيرد. در كش//ور ما نيز شركت سپردهگذاري مركزي سازوكار صندوق وقف را براي تاييد كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار طراحي كرده است. بيش از دو دهه اس//ت كه انگلستان با طراحي صندوق وقفي، منابعي را براي سرمايهگذاري در امور خيريه جمعآوري ميكند و بدون شك با راهاندازي صندوق وقف در بازار سرمايه، شرايط براي حضور بيش//تر خيران در امور خداپسندانه از طريق اين بازار فراهم خواهد شد.

خريدسهامآمريكاييهاتوسط قطريها

در اتفاق//ي ديگ//ر مديرعامل قطر ايروي//ز به دنبال خري//د 10 درصد از س//هام ش//ركت هواپيمايي »آمريكن ايرالينز« اياالت متحده است. به گزارش سيانبيسي، اين شركت هواپيمايي پيش//نهاد خريد 10 درصد از س//هام شركت هواپيمايي »آمريكن ايرالينز« را داده اس//ت كه البت//ه تا اين لحظه با مخالف//ت مديرعامل اي//ن ايرالين آمريكايي روبهرو ش//ده است. به گفته دوگ پاركر، مديرعامل آمريكن ايرالينز، اين پيشنهاد قطريها در شرايطي است كه اين دو شركت رقابت تنگاتنگي را با هم دارن//د و اين امر عجيب به نظر ميرس//د. در همين ح//ال مديرعامل آمريك//ن ايرالينز گفت: اكب//ر الباكر، مديرعام//ل قطر ايرويز پيش//نهاد 10 درصد از سهام ايرالين آمريكايي را كه حدود دو ميليارد و 400 ميليون دالر ارزش دارد، به وي داده است. همچنين اي//ن ايرالين قطري در بيانيهاي اعالم كرده فرصت س//رمايهگذاري مطلوبي در ايرالينهاي آمريكايي وجود داشته و قصد دارد يك سرمايهگذار در بخش ايرالينهاي آمريكا، بدون داشتن نقش مديريت ي//ا عملياتي در آمريكا را ايفا كند.البتهاينپيشنهادقطريهاموجب واكنش از سوي اتحاديه اصناف آمريكا شده است يعني فعاالني كه بيم از دست رفتن مش//اغل در آمريكا را در صورت افزايش نفوذ ش//ركتهاي حملونقل خاورميانهاي اي//االت متحده دارند. بر پايهاينگزارش،قطرايرالينز94 درصد از س//هام هواپيمايي »مريديانا« ايتاليا كه دومين ش//ركت هواپيمايي بزرگ اروپاست را در اختيار دارد ضمن اينكه 10 درصد از سهام »التام« شيلي را هم ب//ه ارزش 608 ميليون دالر خريداري كرده است. بر همين اساس، قطر ايرويز به دنبال ايجاد رابطه مالي با بخش گروه بينالمللي ايرالينهاي بريتيش ايرويز انگليس است كه نظارت 20 درصدي روي ايرالينهاي اروپايي را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.