افت قيمتها در تاالر شيشهاي

Jahan e-Sanat - - News -

در معامالت روز يكشنبه تاالر شيشهاي شاخص آزاد شناور توانست با59 واحد رشد به رقم 85 هزار و 703 واحدي دست پيدا كند و شاخص بازار اول با 41 واحد افزايش در تراز 54 هزار و 202 واحدي نشست. اما شاخص بازار دوم با بيش از 159 واحد افت عدد 176 هزار و 568 واحدي را تجربه كرد. بيشترين تاثير مثبت بر شاخص كل را فوالد مباركه اصفهان، فوالد خوزستان، چادرملو، پااليش نفت اصفهان، كالسيمين، پااليش نفت تهران، سرمايهگذاري غدير، بانك كارآفرين، خدمات انفورماتيك و تايدواتر خاورميانه به نام خود ثبت كردند. از سويي ديگر بيشترين حجم معامالت را مخابرات ايران)اخابر2(، توسعه صنايع بهشهر، ليزينگ رايان سايپا، فوالد مباركه اصفهان، ملي سرب و روي ايران)فسرب2(، پلياكريل، گروه بهمن، پارسخودرو، زامياد و ملي سرب و روي ايران به نام خود ثبت كردند. همچنين فوالد خوزس//تان، صنعتي و معدني چادرملو و صنعتي و معدني گلگهر سعي كردند دماسنج بازار سرمايه را در رقم باالتري نگه دارند. در طرف مقابل گروه مپنا با 37 واحد تاثير منفي بيشترين نقش كاهنده را روي شاخص داشت. شركت ارتباطات سيار ايران س//رمايهگذاري نفت و گاز پتروشيمي تامين و ايرانخودرو تاثيرات كاهشي روي نماگر بازار داشتند. در گروه فلزات اساسي تعداد زيادي از نمادها توانستند در قيمت پاياني و قيمت آخرين معامله از خود رشد نشان دهند اما نمادهاي شاخصدار و پرمعامله در گروه خودرويي روند رو به كاهش را در قيمت پاياني تجربه كردند. هر چند نمادهايي كه حجم معامله آنها در اين گروه كمتر بود توانستند كمي رشد را در قيمت پاياني خود تجربه كنند. عالوه بر اين قنديها توانستند بار ديگر در مركز توجه نوسانگيران بورس تهران قرار گيرند و به جز در يك نماد يك دست رشد كنند. در برخي از نمادهاي اين گروه كف خريد مشاهده ميشود. در گروه سيمان، آهك و گچ، سيمان شرق از بهترين حجم معاملهبرخورداربودامادرنهايتنسبتبهروزماقبلش1/0 درصددرقيمت پاياني افت كرد اما در نماد سيمان دورود كه از بيشترين ارزش معامله در اين گروهبرخورداربودشاهدرشدحدود5/1 درصديدرقيمتپايانيبوديم.ارزش معامالتبورستهرانبهرقم591 ميلياردو716 ميليونو001 هزارتومانبالغ شدكهاينرقمناشيازدستبهدستشدن619ميليونو187هزارسهم واوراقماليقابلمعاملهطينزديكبه13 هزارنوبتدادوستدبود.همچنين نماد معامالتي شركت فوالد مباركه اصفهان)فوالد( با توجه به ارائه صورتهاي ماليحسابرسينشدهسالماليمنتهيبه03 اسفند59 بازگشاييشد.اين در حالي است كه نماد معامالتي شركتهاي فوالد خوزستان )فخوز(، بيمه البرز)البرز(، ليزينگ رايان سايپا)ولساپا( جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنهبهمنظورتصويبصورتهايمالي،شركتارتباطاتسيارايران)همراه( جهت برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده به منظور تصميمگيري درخصوص افزايشسرمايه،شركتليزينگصنعتومعدن)ولصنم(جهتبرگزاريمجمع عموميفوقالعادهبهمنظورتصميمگيريدرخصوصاصالحاساسنامهمتوقف ش//دند. در بازار بدهي كه اوراق مش//اركت، گواهي سپرده و صكوك معامله ميشود،تعداد51 هزاربرگهاوراقمشاركتبهارزشكلبيشاز41 ميليارد ريال معامله شد. در بازار صندوقهاي قابل معامله كه صندوقهاي قابل معامله و صندوقهاي سرمايهگذاري شاخص قابل معاملهاي دادوستد ميشود، بيش از چهار ميليون 241و هزار واحد از صندوق سرمايهگذاري پارند پايدار سپهر )پارند1(،صندوقس.بادرآمدثابتكيان)كيان1(،صندوقشاخص03 شركت فيروزه- سهام )فيروزه1(، صندوق سرمايهگذاري صنوين- مختلط )صنوين1( و صندوق درآمد ثابت امين يكم فردا )امين يكم1( به ارزش كل بيش از 47 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت. در بازار اوراق تبعي تعداد 576 ميليون ورقه از اوراق اختيار فروش تبعي مخابرات ايران )هخابر1216( به ارزش بيش 88 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.