تالش براي تبديل عضويت ايران در آيسكو

Jahan e-Sanat - - News -

ارزش س//رمايهگذاري خارج//ي هماكنون نس//بت به ابتداي اجرايي شدن برجام چهار برابر شده، اين در حالي است كه تا چندي پيش آمارها حاكي از رشدهاي دو برابري بود. به گزارش س//نا، بهادر بيژني، جانشين رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بينالملل با اعالم اين خبر درباره عوامل رشد س//رمايهگذاري خارجي طي اين مدت گفت: رشد قيمت سهام و تالشهاي س//ازمان بورس و اوراق بهادار در كشورهاي مختلف از جمله عوامل اثرگذار در اين رشد است. وي در ادامه افزود: حضور در سمينارهاي مختلف در كشورهايي چون آلمان و كرهجنوبي بخشي از اين تالشهاست. اي//ن مقام مس//وول درب//اره اهميت عضويت بورس ايران در آيسكو گفت: عضويت در آيسكو تاثير چشمگيري در رونق ارتباطات بينالملل ما داشته و هماكنون تبديل عضويت پيوسته به عادي در برنامههاي سازمان بورس و اوراق بهادار اس//ت. بيژن//ي در ادامه خب//ر داد: پنج نهاد ناظ//ر به دنبال تبديل عضويت پيوسته بورس ايران به عضويت عادي هس//تند. جانشين رييس س//ازمان بورس و اوراق بهادار در امور بينالملل و س//رمايهگذاري خارج//ي افزود: كرهجنوب//ي، يونان، انگلي//س، آفريق//اي جنوبي و كبك كانادا به دنبال تبديل عضويت پيوسته بورس ايران به عضويت عادي هستند. اين مقام مس//وول خاطرنشان كرد: در ص//ورت تبديل وضعيت ايران در آيس//كو همكاري با بورسهاي دنيا رش//د جديتري پيدا ميكند، عالوه بر اين بيش//ترين كاركرد اين تبديل عضوي//ت در نزدي//ك ش//دن بورس ايران به استانداردهاي جهاني است. وي تصريح كرد: وقتي بورس ايران در فهرست اعضاي عادي آيسكو ليست شود به س//رمايهگذاران خارجي اين اطمين//ان را ميدهد ك//ه بورس ما از اس//تانداردهاي الزم و همراس//تا با اس//تانداردهاي جهان//ي برخوردار است. بيژني قوتقلب سرمايهگذاران خارج//ي را فصل جدي//دي در بازار س//رمايه ايران خواند و گفت: بدون شك آينده بازار سرمايه ايران روشن است و حجم سرمايهگذار خارجي در آينده نهچندان دور رشد قابل توجهي نسبت به آنچه امروز شاهد آن هستيم خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.