كاهش هزينه دولت با روش خريد تضميني

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعاملبورسكاالگفت:سياست قيمتتضمينيچندمحصولكشاورزي، جايگزين خريد تضميني شده كه اين ام//ر، بار مالي دولت را براي حمايت از اشتغال كشاورزان به يكسوم كاهش ميدهد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حامد س//لطانينژاد با اشاره به داليل رشد حجم معامالت كشاورزي در ب//ورس كاال اظهار داش//ت: اجراي ماده «33» قان//ون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي با اتكا به ظرفيتهاي بورس كاالي كش//ور، قيمت تضميني محصوالت كشاورزي را جايگزين خريد تضميني كرده است كه اي//ن امر، بار مالي دول//ت را براي حمايت از اشتغال كشاورزان به يكسوم كاهش داده است. او در ادامه در رابطه با اهداف حوزه كشاورزي بورس كاالي ايران گفت: هدفگذاري بورس كاالي ايران اين است كه ظرف سه سال آينده طوري برنامهريزي كند كه محصوالت كشاورزي حدود يكسوم از معامالت بورس كاالي ايران را به خود اختصاص دهد. سلطانينژاد با اشاره به اينكه عالوه ب//ر قيمت تضمين//ي محصوالت جو، ذرت و برن//ج، ط//رح قيمت تضميني گندم ازس//وي دولت در چهار استان كش//ور از طريق عرضه در بورس كاال در دستور كار قرار گرفته است، تصريح كرد: اين طرح در چهار استان اردبيل، زنجان، مركزي و خراس//ان ش//مالي به عنوان اس//تانهاي مطرح در توليد گندم اجرايي ميش//ود و كش//اورزان محصوالت خود را از طريق ش//ركت بازرگاني دولتي كه خود مباشر طرح است، به فروش ميرسانند. مديرعامل بورس كاال با اشاره به استفاده از طرح قيمت تضميني در بورس كاال گفت: با حمايتهايي كه ازس//وي قانونگذار و مجلس صورت ميگيرد، قرار است اتفاقات مثمرثمري در بورس كاال براي ساماندهي بخش كشاورزي انجام شود. به گفته وي، ضروري است كه مشوقها و امتيازاتي از سوي دولت براي حضور فعاالن بازار بخش كشاورزي در بورس كاال در نظر گرفته شود كه به موجب آن توليدكنندگان و مصرفكنندگان براي انجام معام//الت خود در بورس كاال ترغيب شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.