دنياي خودرو

Jahan e-Sanat - - News -

„ فروش فيات ركورد زد ش//ركت خودروس//ازي في//ات ايتالي//ا و س//وپرماركت زنجي//رهاي اس//لونگاي همين كشور در ش//صتمين س//الگرد گشايش اين فروشگاه همكاري مش//تركي را آغاز كرده و 1495 دس//تگاه خودرو را به صورت يكجا به فروش رساندند.

اي//ن دو ش//ركت اع//الم كردن//د: تمركز برمشتريان و بيهمتايي ويژگيهاي مشترك ميان فيات و اسلونگاس//ت. اين رويداد بزرگ نمايندگان گينس براي ثبت جهاني آن حضور داش//تند. در اين رويداد 1520 خودرو براي فروش درنظر گرفته ش//ده بود كه 25 نفر از ش//ركت در آن بازماندن//د. در اين رويداد كه حدود دو روز طول كش//يد همه خودروها به مشترياني كه از سراسر ايتاليا گرد هم جمع شده بودند تحويل داده شدند.

به گزارش خبرخودرو، همه اين خودروها از نس//خههاي وي//ژه في//ات 500 بودند كه توس//ط مركز طراحي فيات س//اخته شده و 500 Esselunga ن//ام دارن//د. فياته//اي 500 ف//وق داراي ي//ك موت//ور 1/5 ليتري بنزيني به توان 69 اسب بخار 51) كيلووات( هس//تند. از امكانات اين خودروها ميتوان به رينگهاي 14 اينچي، هفت كيسه هوا، سامانه كنترل تهويه هوا، سامانه سرگرمي اطالعاتي

Uconnect مجهز به پورتهاي USB 5 و ،AUX دكمهه//اي كنترلي روي فرمان و چراغهاي LED روز اشاره كرد.

„ فراخ/وان هيون/داي ب/راي رف/ع نق/ص خودروهاي توليدي خود در چين

ش//ركت بيجينگ هيونداي موتور بهدليل وجود نقصي كه ممكن اس//ت موجب خرابي موت//ور برخ//ي از خودروه//اي اين ش//ركت گ//ردد، براي 43 هزار و 764 هزار دس//تگاه از محص//والت خود فراخوان رفع عيب صادر خواهد كرد.

به گزارش تس//نيم به نقل از شينهوا، نهاد نظارت بر كيفي//ت محصوالت در بازار چين اعالم كرد، ش//ركت بيجينگ هيونداي موتور به دليل وجود نقصي كه ممكن است موجب خرابي موتور برخي از خودروهاي اين شركت گردد، براي 43 هزار و 764 هزار دس//تگاه از محصوالت خ//ود فراخوان رف//ع عيب صادر خواهد كرد.

براساس بيانيهاي كه توسط اداره نظارت بر كيفيت، بازرسي و گارانتي چين صادر شده، خودروهاي معيوب شامل مدلهاي سانتافه با موتور 2/4 ليتري توليد شده در فاصله 29 نوامب//ر 2012 تا 31 2013ي//م و همچنين مدل س//انتافه با موتور 2 ليتري توليد ش//ده در فاصل//ه 29 نوامب//ر 2012 و 30 نوامب//ر 2013 هستند.

ه//دف از اين فراخوان رس//يدگي به يك نقص مش//اهده شده در روند توليد است كه تاثير منفياي بر عملكرد موتور برخي از اين خودروها دارد و ممكن است موجب محدود شدن جريان هدايت روغن به داخل موتور و خرابي موتور گردد.

ش//ركت هيونداي تمامي قطعات معيوب موتور اي//ن خودروه//ا را بهص//ورت رايگان تعوي//ض خواهد كرد. اين فراخوان از روز 31 ژوئيه آغاز ميشود.

ش//ركت بيجينگ هيون//داي موتور، يك شركت با سرمايهگذاري مشترك بين شركت هيون//داي موت//ور كرهجنوب//ي و هولدينگ بيجينگ اتوماتيو اينداستري چين است. „ خداحافظي كيا با ونگا ش//ركت كرهاي كيا شاس//يبلند كوچك

Stonic را رونماي//ي ك//رد. ب//ه گ//زارش خبرخودرو، اين ش//ركت ب//ا مطالعه اخيري كه انجام داده، متوجه شده حدود 21 درصد مشتريانش ديگر بهدنبال خودروهاي هاچبك نيستند ولي ميخواهند خودرويي كوچك و در عين حال كمي بلندتر داشته باشند لذا كيا اميدوار است كه بتواند به كمك اين محصول مشتريان جوان بيشتري را به خود جلب كند. طبق اعالم ماي//كل كول، مدير پروژه كيا در اروپ//ا، Stonic براي بخش B بازار در نظر گرفته ش//ده و احتم//اال جايگزين خودروي كوچك Venga ميشود. به گفته او معرفي نسلي جديد براي ونگا كار دشواري است لذا به فكر جايگزين كردن آن افتادهايم.

مش//تريان اي//ن بخ//ش از ب//ازار بهدنبال شاس//يبلندهاي كوچ//ك و ن//ه خودروهاي چندمنظوره كوچك هس//تند و اين يعني با آم//دن Stonic خودروي ون//گا وارد دوران بازنشستگياش ميشود. خودروي ونگا براي اولينبار درس//ال 2009 معرفي شد و سپس نس//خه فيسليفت آن در نمايش//گاه پاريس 2014 رونماي//ي گرديد. اي//ن خودرو بر پايه نسل قديم ريو ساخته شده بود.

„ مرسدسبنز نسخهاي جديد از ‪AMG GT‬ را عرضه ميكند

شايعه شده اس//ت كه مرسدس نسخهاي بلك سريز از مرسدس ‪AMG GT‬ را آماده ميكند. چند سال قبل بود كه مدلي از بلك سريز

AMG معرفي ش//د اما اين برند وعده داده اس//ت كه اين نام بازميگردد. س//ال گذشته مدير ‪AMG، Tobias Moers‬ تاييد كرد كه اين خودروساز نام بلك سريز را با نسخهاي تهاجميتر از ‪AMG GT‬ احيا خواهد كرد و اكنون تصويري از اين خودرو در حال تس//ت در نوربورگرينگ فاش ش//ده اس//ت. شايد با پوشش استتاري كامل اين خودرو بهسختي بتوان آن را تش//خيص داد و فهميد كه با چه س//رعتي پيس//ت را طي ميكند اما بيشك داراي بدن//هاي عريضتر از ‪AMG GT R‬ اس//ت كه اختصاصا براي پيست ساخته شده است. اين نمونه اوليه عالوه بر عرض بيشتر، داراي سپر جلوي تهاجميتر با هواكشهاي بزرگتر نيز هست و به نظر ميرسد لبههايي در گوش//ههاي آن قرار دارد كه به مركز ثقل كمك ميكنند. در قسمت پشت اين خودرو يك يك ديفيوزر بزرگ و لوله اگزوز مركزي ش//يك قرار دارد كه ش//بيه ‪AMG GT R‬ اس//ت. در حال حاض//ر ‪AMG GT R‬ در صدر مدله//اي اين خط توليد قرار دارد كه قدرت 577 اسب بخار توليد ميكند بنابراين ميتوان انتظار داش//ت مدل بلكسريز داراي قدرتي باالتر از 600 اسببخار باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.