ابزارهاينوينبورسيبرايتامينماليصنعتخودرو

Jahan e-Sanat - - News -

در شرايطي كه نظام بانكي نميتواند پاسخگوي صنعت باش//د، بهرهگيري از ابزارهاي بازار سرمايه ميتواند كمك خوبي براي رونق و رشد توليد باشد.

احمد نعمتبخش، دبير انجمن خودروسازان درخصوص انتشار اوراق اجاره به منظور تامين در حوزه خودروسازي گفت: بيشك عمده مشكالت صنايع توليد نبود نقدينگي و تالش براي مهياشدن جذب منابع مالي است و با توجه به مش//كالت نظام بانكي كش//ور اين مه//م همواره يكي از چالشه//اي اصلي پي//ش روي صنايع از جمله صنعت خودرو بوده است.

وي افزود: تامين نقدينگي اين قبيل ش//ركتهايي كه فعاليت صنايع خودروس//ازي به آنها وابس//ته است، ميتواند منجر به حركت موتور صنعت خودرو و روانتر شدن آن شود.

دبير انجمن خودروس//ازان تصريح كرد: اصوال درتمام دنيا خودروسازان 60 تا 70 درصد نقدينگي مورد نياز خود را از طريق بانكها تامين ميكنند چراكه گردش مالي در صنعت خودرو و صنايع وابسته به آن باالست.

وي به مهر افزود: هر چند اين گردش مالي در صنعت خودرو ايران نيز قابل توجه است اما متاسفانه بانكها با توجه بهشرايطومحدوديتهاييكهدارندنميتوانندزمينهتامين مالي مورد نياز صنعت خودرو و همچنين ساير صنايع را مهيا كنند لذا بايد از ساير روشها بهره گرفت.

به گفته نعمتبخش، در شرايطي كه بانكها نميتوانند سرمايه خود را افزايش داده و تسهيالت مورد نياز صنايع را در اختيار توليد قرار دهند بنابراين استفاده از ابزارهاي بازار سرمايه راهحل مناسبي براي حل اين قبيل مشكالت بوده و بهبود روند توليد را به همراه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.