ايجاد مراكز مهارتآموزي در دانشگاهها كليدخورد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- طرح ايجاد مراكز مهارتآموزي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي از سوي معاون وزير كار به سراسر كشور ابالغ شد.

دستورالعمل ايجاد مراكز مهارتآموزي در دانشگاهها و موسسات آموزشي در راستاي اجراي »طرح توانمندسازي مهارتي دانشجويان و فارغالتحصيالن دانشگاهي با رويكرد اشتغال« كه در سال 1393 به تصويب شوراي عالي اشتغال رسيد، به تازگي از سوي محمدامين سازگارنژاد، معاون وزير كار و رييس سازمان آموزش فني و حرفهاي ابالغ شد.

براس//اس اين طرح، مراكز مهارتآموزي براي ارتقاي شايس//تگيهاي حرفهاي دانشجويان و فارغالتحصيالن در دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشيايجادميشوند.

ارائه دورههاي مهارتآموزي، خدمات مشاورهاي متناسب با شرايط و نياز بازار كار دانشجويان و دانشآموختگان دانشگاهي براي ورود به بازار كار يا ايجاد كسب و كار از وظايف اين مراكز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.