فيلم كوتاه ايراني در مسير اسكار 2018

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- فيل//م كوتاه »روتوش« با كس//ب جايزه از جشنواره بينالمللي فيلم كوتاه »پالم اسپرينگز« براي س//ومين بار مجوز حض//ور در جوايز اس//كار 2018 را كسب كرد.

فيل//م كوت//اه »روتوش« س//اخته كاوه مظاهري كه پيش از اين با كسب جايزه بهترين فيلم كوتاه داستاني جشنواره ترايبكا و همچنين جايزه بهترين فيلم كوتاه داستاني جشنواره فيلم كراكوف، دو بار به آكادمي اسكار معرفي شده بود، در جديدترين حضور بينالمللي خود توانس//ت عنوان بهترين فيلم داستاني باالي 15 دقيقه جشنواره بينالمللي فيلم »پالم اسپرينگز« آمريكا را نيز كسب كند و براي سومين بار معرفينامه حضور در جوايز اسكار 2018 را به دست آورد.

اين اولين باري است كه يك فيلم كوتاه ايراني موفق شده از سه جشنواره مختلف جواز حضور در رقابتهاي اسكار شاخه فيلم كوتاه را كسب كند.

در بيستوسومين جشنواره بيناللمللي فيلم كوتاه »پالم اس//پرينگز« كه از روزه//اي 20 تا 26 ژوئن 30) خرداد تا 5 تير( در شهر پالم اسپرينگز ايالت كاليفرنيا برگزار ش//د، فيلم »در مقابل مكه« ساخته »ژان-اريك مك« از سوييس جايزه اول جشنواره را به خود اختصاص داد و جايزه بزرگ هيات داوران نيز به فيلم كوتاه »سر ناپديد ميشود« به كارگرداني »فرانك ديون« از فرانسه رسيد و اين اثر جايزه بهترين انيميشن كوتاه جشنواره را نيز كسب كرد.

فيلم »انتخاب بزرگ« ساخته »روبين كوميسار« از آمريكا نيز جايزه بهترين فيلم كوتاه داس//تاني با مدت زمان 15 دقيقه و كمتر را از آن خود كرد و جايزه بهترين مس//تند كوتاه نيز به »اديث+ادي« به كارگرداني الئورا چخواي از آمريكا اعطا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.