»احضار «3 هم ساخته ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- قس//مت سوم مجموعه فيلمه//اي ژانر وحش//ت بس//يار موفق//ي ك//ه در آن ي//ك زوج به بررس//ي پروندهه//اي ماوراي طبيعي ميپردازند به زودي توليد خواهد شد.

دني//اي فيلمهاي »احضار« به گس//ترش و توسعه اين مجموعه موفق و پرف//روش ادامه ميدهد. كمپاني نيوالين ميخواهد فيلم »احضار «3 را بس//ازد و به همين دليل ديويد لزلي جانسون قراردادي براي نوش//تن فيلمنامه امضا كرده اس//ت. جيمز وان از طريق كمپاني تهيه اتميك مانستر در همراهي با پيتر سفران به عنوان تهيهكننده در اين پروژه حضور دارد.

هنوز جزييات داستاني »احضار «3 منتشر نشده است. مثل دو فيلم اول كه در آنها پاتريك ويلسون و ويرا فارميگا نقش لورين و اد وارن، دو محقق فعاليتهاي ماوراطبيعي را ايفا ميكردند، داستان اين فيلم هم از پروندههاي اين زوج استخراج ميشود.

جانسون نويسنده »احضار «2 هم بود كه توانست 320 ميليون دالر در باكسآفيس جهاني بفروش//د. اين خبر دو هفته پس از اين منتشر شده كه نيوالين مراحل تهيه فيلم ‪«The Crooked Man»‬ را برپايه شخصيت شرير »احضار «2 آغاز كرد كه قرار است چهارمين اسپينآف سينمايي از فيلم پرفروش سال 2013 »احضار «1 باشد. اسپينآفهاي ديگر »آنابل«، »آنابل: مخلوق« و »راهبه« هستند كه همگي در همين فضاي داستاني در جريان بودهاند.

دو فيلم »احضار« و »آنابل« سال 2014 روي هم رفته نزديك 900 ميليون دالر در باكسآفيس بينالمللي فروختهاند. »آنابل: مخلوق« روز يازدهم آگوست اكران ميشود و »راهبه« هم روز سيزدهم ژوئيه سال 2018 روي پرده ميرود.

»احضار «2 داستان پرونده تسخير شيطاني بدن يك دختر بريتانيايي 11 ساله را در سال 1977 تعريف ميكند كه نقشش را مديسون وولف بازي ميكند. نيوالين توانست با موفقيت اسپينآف »آنابل« را از روي آن بس//ازد كه به طور چشمگيري پرفروش بود و توانست با بودجهاي شش ميليون دالري 256 ميليون دالر در دنيا بفروشد.

جانسون روي فيلمنامه »آكوامن« كمپاني برادران وارنر هم كار كرده كه وان در حال حاضر مشغول كارگرداني آن است. از ديگر پروژههاي او ميتوان به »يتيم«، »فراموشنشدني«، »خشم تايتانها«، »شنل قرمزي« و چند اپيزود از سريال »واكينگ دد« اشاره كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.