اركستر ملي در چهلستون مينوازد

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- اركستر ملي ايران در اولين اجراي تابستانه خود، در شهر اصفهان و در عمارت چهلس//تون روي صحنه ميرود.

اركس//تر ملي ايران كه اجراي برنام//ه در مراكز اس//تانها را در دستور كار دارد با همكاري دفتر تخصصي موس//يقي هنر »سراي خورش//يد« وابس//ته به سازمان فرهنگي- تفريجي شهرداري اصفهان و بنياد رودكي 10 و 11 تيرماه ميزبان هنردوستان اصفهاني است. خواننده كنسرت جديد اركستر ملي ايران به رهبري فريدون شهبازيان، علياصغر شاهزيدي است.

قطعات اين اجرا از س//اختههاي فريدون شهبازيان، علي تجويدي و حس//ين دهلوي و تصنيفهايي از آلبومهاي چرخ گردون و سروش آسماني است.

اجراي تصنيفهايي مانند سروش آسماني، كاخ بلند، جام مدهوشي و سرو دلجوي از جمله برنامههاي اين كنسرت است.

در اين كنسرت قطعاتي مانند به ياد صبا، سرود گل، سبكبال، پرلود گريز و پرلود جام تهي و شوش//تري براي ويولن و اركس//تر با تكنوازي عليرضا خلج اسماعيلي اجرا ميشود.

علياصغر شاهزيدي، خواننده اين اجراي اركستر ملي ايران، مدرس آواز و رديفدان، متولد س//ال 1327 در اصفهان اس//ت. او در جواني به محضر استاد آواز جالل تاج اصفهاني راه يافت و به مدت 11 سال بهطور مستمر از او تعليم گرفت. شاهزيدي عالوه بر تسلطي كه به آواز ايراني دارد، با نواختن ني آشنايي بسيار دارد. از جمله افتخارهاي او ميتوان به كسب رتبه نخس//ت در رشته آواز در دومين آزمون سراسري باربد اشاره كرد.

اجراي اركستر ملي ايران 10 و 11 تيرماه از ساعت 21 و در عمارت چهلستون همزمان با جشنواره بينالمللي فيلم كودك و نوجوان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.