غيرفعال شدن آنتيويروسها از سوي مايكروسافت

Jahan e-Sanat - - News -

مايكروس//افت تمرك//ز زيادي بر پشتيباني از قلم در ويندوز 10 داشته اس//ت. در اين مطلب نگاهي خواهيم داش//ت به 10 اپليكيشن برتر كه از قلم ديجيتال در ويندوز پش//تيباني ميكنند.

مايكروس//افت از ابت//داي معرفي ويندوز 10 گسترش ويژگيهاي كار با قلم را كه با نام ‪Windows Ink‬ شناخته ميشوند، در دستور كار خود قرار داده اس//ت. همچنين ارائه قلم بهعنوان يك//ي از ابزارهاي كاربردي مجموعه محصوالت سرفيس، زمينه را براي ارائه نرمافزارهايي ويژه كار با قلم فراهم كرده است. Fused Fused ام//كان تركيب تصاوير و ويدئوه//ا را فراه//م ميكند. فرقي نميكند يك عكس س//اده باش//د يا يك ويدئ//وي پانوراميك خانوادگي. با اي//ن برنامه ميتواني//د هر فيلم يا عكس//ي را تركيب كنيد. محيط اين برنامه با دستگاههاي لمسي سازگاري كامل دارد و با كمك قلم، استفاده از ويژگيهاي متنوع اين برنامه سادهتر ميش//ود. هرچند اس//تفاده از تمام ابزارهاي موجود در اين برنامه مجاني است اما براي حذف واترمارك برنامه بايد مبلغي پرداخت كنيد. Plumbago Plumbago يك//ي از توليدات پروژه گاراژ مايكروس//افت است. اين برنامه يك برنامه يادداش//تبرداري اس//ت ك//ه به ش//ما اج//ازه ميدهد خالقيت را چاشني كارتان كنيد. اين برنامه امكان ساخت چندين دفتر با حداكث//ر 25 صفح//ه در هر كدام را به ش//ما ميدهد. تعامل با اين برنامه بهط//ور كامل با محوريت قلم صورت ميگيرد و انجام اعمالي نظير ترسيم، هايالي//ت، انتخ//اب ...و با كمك قلم امكانپذير است. Sketchable Sketchable برنامهاي است كه با وج//ود انواع قلممو و ابزار طراحي، دست طراحان را براي خلق آثار هنري باز ميگذارد. از جمله ويژگيهاي قابل توجه اين برنامه پشتيباني از اليهها، دو حال//ت مختل//ف تركيب اش//كال و پش//تيباني از انواع رزولوش//نها از جمل//ه رزولوش//ن 4K اس//ت. ديگر ويژگي جالب اين برنامه پشتيباني از ‪Surface Dial‬ است.

اي//ن برنام//ه بيش//تر مناس//ب دانش//جويان و دانشآموزان اس//ت. FluidMath تواناي//ي تش//خيص اعداد، عالئ//م، عملگرهاي رياضي و متغيره//ا را داراس//ت و اين كار را با دقت خوب//ي انجام ميدهد. با كمك اين برنامه ميتوانيد بهسرعت عبارات رياضي را حل يا گرافهاي مختلفي رسم كنيد. دانشجويان و دانشآموزاني كه از اين برنامه اس//تفاده ميكنند، ميتوانند بهراحتي بين دو حالت حل معادالت و يادداش//تبرداري سوئيچ كنند. كار كردن با اين برنامه همچون كار كردن با يك كاغذ بيپايان است كه امكان گس//ترش آن از هر سمتي وج//ود دارد و ميت//وان اندازهه//اي مختلفي براي آن تعيين كرد. ‪Drawboard PDF‬ اين برنامه جهت يادداشتبرداري روي فايله//اي PDF و همچني//ن ايج//اد فايلهاي PDF ايجاد ش//ده اس//ت. با كمك اين برنامه ميتوانيد بهراحتي يادداش//تبرداري كنيد يا حتي يادداشتهايي را به اسناد خود ضميمه كنيد. پش//تيباني بينقص و دقي//ق اين برنامه از قل//م ديجيتال، نوشتن با دست را به تجربهاي راحت و آس//ان تبدي//ل ميكن//د. بهعالوه، مجموع//ه قلمهاي مج//ازي كه اين برنام//ه ارائ//ه ميده//د، تمركز روي محتواي اسناد را راحتتر ميكند. StaffPad StaffPad ابزاري فوقالعاده براي ساخت س//مفوني و يادداشتبرداري روي آن اس//ت. اي//ن برنام//ه داراي ويژگيهاي جالبي نظير Composer Assistant )دس//تيار آهنگسازي(، يكپارچهس//ازي عمي//ق قلم و لمس و همچني//ن اركس//تر مجازي جهت پخش موزيكهاي ساخته شده است. اگر قصد داريد س//اختههاي خود را به يك تاالر كنسرت ببريد هم جاي نگراني نيست چراكه اين برنامه اجازه ميده//د س//اختههايتان را با فرمت مناسبي چاپ كنيد. ‪Fresh Paint‬ ‪Fresh Paint‬ يك//ي از بهترين برنامهه//اي طراحي موجود در ويندوزاس//تور اس//ت. اين برنامه ام//كان طراحي روي ان//واع متفاوتي از بافتهاي كاغذ و اس//تفاده از انواع مختل//ف قلمم//و و قل//م مج//ازي را فراه//م ميكند. طراح//ان ميتوانند كار طراح//ي خ//ود را با ي//ك كاغذ س//فيد ي//ا اينكه با اعم//ال تغييرات روي تصويري كه از قبل وجود دارد، ش//روع كنند. ‪Fresh Paint‬ داراي ويژگيهاي جالبي اس//ت، نظير يك پنكه مجازي كه بهطور مجازي تصوير را خش//ك ميكند تا بعدا نتوانيد آن را تغيير دهي//د. همچنين يك پالت رنگ مجازي به شما اجازه ميدهد با تركيب رنگهاي مختلف، رنگهاي جديدي ايجاد كنيد.

‪The New York Times‬ Crossword

اگر دوس//ت داريد جدول روزنامه نيويوركتايمز را حل كنيد اما حوصله حم//ل يك نس//خه فيزيك//ي از اين روزنامه را نداريد، بد نيست اين برنامه را كه بهطور كامل از قلم پش//تيباني ميكند، امتحان كنيد. با اس//تفاده از اي//ن برنامه، پر ك//ردن جدول با قلم ديجيتال به راحت//ي پر كردن آن با قلم معمولي است. در آزمايشهاي ما، تشخيص دستخط با دقت قابل قبولي صورت ميگرفت. براي دسترسي به آرشيو كامل جدولها در اين برنامه، بايد مشترك روزنامه نيويوركتايمز باش//يد. ام//ا اين برنام//ه يك جدول كوچ//ك روزانه را بهط//ور مجاني در اختيار عالقهمندان قرار ميدهد.

‪Zen: Coloring Book for‬ adults

ب//ه گ//زارش زومي//ت ش//ايد در گذش//ته كتابهاي رنگآميزي فقط مختص ك//ودكان بودند اما با كمك تكنولوژي، كتابهاي رنگآميزي به س//رگرمي جديدي براي بزرگساالن نيز بدل ش//دهاند. كتاب رنگآميزي ديجيتال ،Zen شامل يك مجموعه از طرحهاي مجاني است و همچنين ميتواني//د مجموعهه//اي متنوع//ي نيز خري//داري كنيد. با اي//ن برنامه ميتوانيد براي چندين ساعت سرگرم باش//يد و در كنار آن قدرت خالقيت خ//ود را نيز محك بزني//د. بهعالوه، ابزاره//اي رنگآمي//زي و قلمموهاي موج//ود در اين برنامه بس//يار دقيق هستند و با قلم ديجيتال نيز سازگاري كامل دارند. Nebo Nebo ي//ك برنام//ه وي//ژه يادداش//تبرداري است كه با الهام از واننت ايجاد شده است. در Nebo كاغذ مجازي كه روي آن نتبرداري ميكنيد هيچ وقت تمام نميش//ود و در نتيجه ميتواني//د در يك صفحه بينهاي//ت ن//ت بنويس//يد. با كمك Nebo ميتوانيد دستنوش//تههايي در اندازهه//اي مختل//ف ايجاد كنيد. همچنين اين برنامه داراي ويژگيهاي خالقانهاي نظير ميانبرهاي ترسيمي براي س//رفصلها، هايالي//ت كردن، توپ//ر ك//ردن و نقطهگذاري اس//ت. بهعالوه Nebo از معادالت رياضي پشتيباني ميكند و امكان رسم نمودار نيز اين برنامه در دس//ترس اس//ت. همچنين با كمك Nebo ميتوانيد يادداش//تهايتان را ب//ه فرمتهاي رايج//ي نظي//ر ‪PDF، Word‬ و HTML تبديل كنيد.

درعين حال مايكروسافت تلويحا تاييد ك//رد كه بهصورت موقت اقدام به غيرفع//ال كردن آنتيويروسهاي غي//ر از وين//دوز ديفن//در در ويندوز 10 ميكند.

در پ//ي ش//كايت كسپرس//كي به كميس//يون اتحاديه اروپ//ا در رابطه با غيرفع//ال كردن آنتيويروسهايي غي//ر از وين//دوز ديفن//در در ويندوز 10 اين كمپان//ي، ردمونديها تاييد كردند كه بهصورت موقت اين كار را انج//ام ميدهند. در ابتداي ماه ژوئن س//الجاري، كسپرس//كي ش//كايتي عليه مايكروس//افت در كميس//يون اروپ//ا مط//رح كرد كه براس//اس آن مدعي شده بود ردمونديها بهمنظور گسترش اس//تفاده از ويندوز ديفندر در ويندوز 01، س//اير آنتيويروسها را در اي//ن سيس//تمعامل غيرفع//ال ميكند. كسپرس//كي مايكروس//افت را ب//ه سوءاس//تفاده از موقعيت خود متهم كرده بود.

مايكروس//افت با انتشار پستي در وب//الگ خود كه در آن اش//ارهاي به كسپرسكي نشده اس//ت، اعالم كرد ك//ه آنتيويروس وين//دوز ديفندر را ب//ا ويندوز 10 همراه كرده اس//ت تا مطمئن ش//ود كه تمام سيستمهاي مبتني بر وين//دوز 10 از بدافزارها و ويروسها در امان هستند.

مايكروسافت مدعي شده است كه نتايج آزمايشهاي انجامش//ده روي وين//دوز ديفندر، نش//ان از اين دارند كه اي//ن آنتيويروس ج//زو بهترين گزينهه//اي موجود در بازار اس//ت. به ادعاي مايكروس//افت، در آخرين آزمايش انجامش//ده ويندوز ديفندر موفق شده اس//ت نرخ شناسايي 99 درص//دي براي ويروسها و بدافزارها كسب كند.

ردمونديها در پست خود چنين اظهارنظ//ر كردهاند: م//ا ميدانيم كه انتخاب كاربران ويندوز مايكروسافت چيس//ت و از اينرو اس//ت كه براي توس//عه آنتيويروس خود با بيش از 80 موسس//ه امنيتي مس//تقل براي توسعه آنتيويروس و سرويس امنيتي مايكروس//افت هم//كاري ميكني//م. همكاري با س//اير كمپانيهاي فعال در حوزه توس//عه نرماف//زار و راهكار امنيتي، اين امكان را فراهم ميآورد تا جزييات فن//ي امنيتي ويندوز 10 و فناوريه//اي مايكروس//افت با اين كمپاني به اشتراك گذاشته شود.

مايكروسافت برآورد كرده است كه نزديك به 95 درصد از پيس//يهاي ويندوز 10 از آنتيويروس اس//تفاده ميكنند كه با آخرين بهروزرس//اني ويندوز 10 يا همان Creators نيز سازگار اس//ت. در مورد نرمافزارهاي آنتيوي//روس ك//ه با آخرين نس//خه وين//دوز 10 س//ازگار نيس//تند، ردمونديه//ا اي//ن ام//كان را فراهم آوردهاند تا كاربر پس از بهروزرساني پيسي، نسخه جديد آنتيويروس را دوباره نصب كنند. مايكروس//افت در اين مورد گفته است:

ما در ابت//دا بهصورت موقت براي آغاز بهروزرس//اني ويندوز 10 بخشي از آنتيويروس را غيرفعال ميكنيم. ما اين اقدام را با همكاري شركاي خود در حوزه توسعه آنتيويروس بهپيش ميبريم تا مشخص شود كه كداميك از نس//خههاي آنتيويروس با ويندوز 10 س//ازگار اس//ت و كارب//ران براي اس//تفاده از آن پس از بهروزرساني، بايد چه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.