قابليت جديد اينستاگرام براي مشاهده پستها

Jahan e-Sanat - - News -

به گزارش مهر وي افزود: اين مصوبه بايد قبل از پايان دولت يازدهم به تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات برسد.

واعظي پيش از اين نيز درخصوص نارضايتي كاربران اينترنت از بستههاي اپراتورها گفته بود بستههاي تشويقي اپراتورها براساس قانون داراي زمان است و پس از انقضاي زمان حذف ميش//ود. البت//ه از طريق رگوالتوري با اپراتورها هماهنگ ش//ده كه از عيد فطر بستههاي مشابهي ارائه كنند تا مشكلي براي كاربران ايجاد نشود.

مهر- اينستاگرام قابليت جديد» فقط دوستان« را اضافه كرده است. به اين ترتيب فقط فالوئرهايي كه كاربر تعيين ميكنند، ميتوانند پستها و استوريهاي او را تماشا كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ورج، اينستاگرام ويژگي »فقط دوستان« را به قابليتهاي اپليكيشن خود افزوده است. اين قابليت مشاهده پستها و استوري كاربر را به دلخواه او محدود ميكند.

اين ويژگي كه Favorites ناميده ميشود، فهرستي از فالوئرهاي كاربر براي به اشتراكگذاري محتوا را تهيه ميكند. اين فهرست با رنگ سبز در باالي صفحه نمايش داده ميشود و به كاربر گوشزد ميكند پستها و استوريهاي او براي چه افرادي به اشتراك گذاشته ميشود البته ويژگي جديد فقط براي گروهي كوچك فعال شده و اينستاگرام هنوز اعالم نكرده آن را بهطور كامل ارائه خواهد كرد يا خير.

پيشازاينكاربرانفقطميتوانستندبااستفادهازويژگي Finstagram مشخص كنند چه افرادي پستهاي آنان را تماشا كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.