ميليوندستگاهگلكسي8S

Jahan e-Sanat - - News -

آيتيرسان- بهتازگي موسسه ‪The Investor‬ گزارشي را منتشر كردهكهمطابقآنسامسونگتوانستهتاكنون3/1 ميليوندستگاهگلكسي S8 را در كرهجنوبي به فروش برساند. سامسونگ دو پرچمدار جديد خود را در تاريخ 21 آوريل بهصورت رسمي عرضه كرد و گفته ميشود از آن تاريخ تاكنون تعداد 1/3 ميليون دستگاه گلكسي S8 و8S پالس تنها در كشور مادري اين كمپاني بهفروش رسيده است. اين بهمعناي فروش روزانه 11 تا 12 هزار دستگاه است كه ركوردي جديد از استقبال از پرچمداران در اين كشور محسوب ميشود.

باتوجهبهفروشموفقيتآميزگلكسي8S و8S پالس، گزارش منتشر شده در تاريخ 26 ژوئن افزايش قابلتوجه ارزش سهام سامسونگ را نشان ميدهد؛قيمتسهاماينكمپانيبه14/2 ميليونوونمعادل3212 دالر رسيدهاست.بااينحالباتوجهبهنزديكشدنبهمعرفيآيفون8،انتظار ميرود فروش اين دو پرچمدار بهزودي كاهش پيدا كند. البته مطابق اين گزارش، سامسونگ قصد دارد با معرفي رنگهاي جديد از گلكسي 8S، محبوبيت اين پرچمدار را براي مدت زمان بيشتري حفظ كند. اين رويه پيشتر نيز توسط سامسونگ بهكار گرفته شده است، انتظار ميرود اين كمپاني در ماه ژوئيه دو نسخه جديد با رنگهاي آبي Coral و صورتي را روانه بازار كند. همچنين اين كمپاني بهزودي نسخههاي بازسازيشده گلكسينوت 7 را تحت عنوان گلكسينوت FE عرضه خواهد كرد.

يكي ديگر از محصوالت مورد انتظار سامسونگ، گلكسي نوت 8 بوده كه زمان زيادي به رونمايي آن باقي نمانده اس//ت. اگر گزارشها صحت داشته باشند، اين كمپاني پرچمدار خود را در ماه آگوست معرفي خواهد كرد تا بدين ترتيب بتواند با پرچمداران جديد اپل رقابت كند. گلكسي نوت 8 از نظر ابعادي كمي بزرگتر از گلكسي S8 پالس خواهد بود و با قابليتهاي جديدي همراه ميشود كه اكثر آنها وابسته به قلم ‪S Pen‬ خواهند بود. از آنجايي كه مطابق شايعات طراحي آيفون جديد بهصورت بدون حاشيه خواهد بود، رقابت سه پرچمدار سامسونگ با دستاورد تازه كوپرتينوييها بسيار هيجانانگيز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.