توليد آيفون8 براي الجي دردسرساز شد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- توليد آيفون8 در بازار مش//كل ايجاد كرده زيرا اپل انبوهي از تراش//ههاي ملزوم را س//فارش داده اس//ت. اين روند به كمبود تراشه در بازار منجر شده و شركتي مانند الجي مجبور به پرداخت هزينه بيشتر شده است.

توليد آيفون8 در بازار قطعات تلفنهاي هوش//مند مشكلساز شده است زيرا شركت اپل با سفارش تعداد انبوهي از تراشههاي DRAM و NAND سبب شده توليدكنندگان ديگر تلفن هوشمند با كمبود ذخاير قطعات براي توليد دستگاههاي خود مواجه شوند.

پيشبيني ميشود س//ه مدل آيفون در سپتامبر سالجاري به بازار عرضه شود و به همين دليل اپل تعداد انبوهي از دو نوع تراشه مذكور را سفارش داده است.

به نوشته رويترز، اين روند سبب شده شركتهاي ديگر مبلغ بيشتري براي خريد تراش//هها بپردازند. از س//وي ديگر كارشناسان معتقدند اگر شركتها نتوانند ميزان كافي قطعات الزم را براي توليد دستگاههاي خود بخرند، احتماال كيفيت و ويژگي تلفنهاي هشمند آنها افت خواهد كرد و به اين ترتيب نميتوانند سطح توقع مشتريان خود را برآورده كنند.

اين در حالي اس//ت كه برخي شركتها براي اجتناب از اين مشكل تعداد بيشتري تراشه سفارش دادهاند. الجي يكي از شركتهايي است كه با اين مشكل دستوپنجه نرم ميكند و سعي دارد قطعات مورد نياز خود را تامين كند.

اين شركت در بيانيه خود نوشته است: »پس از ظهور كمبود ذخاير قطعات مورد نياز، تصميم گرفتيم قطعات مربوط به سفارشهاي آتي را زودتر از هنگام تهيه كنيم.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.