فروش اينترنت حجمي به پايان ميرسد

Jahan e-Sanat - - News -

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از پايان فروش اينترنت حجمي ايدياسال و آغاز ارائه سرويس نامحدود اينترنت تا پايان دولت خبر داد.

محمودواعظيدرصفحهشخصيخوددرشبكهاجتماعياينستاگرامهمزمان با فرا رسيدن عيد سعيد فطر از حل موضوع نارضايتي كاربران اينترنت براي اتمام زودهنگام حجم اينترنت ثابت خبر داد.

وي گفت: همانطور كه وعده دادم، بس//تههاي اينترنتي جديد توس//ط اپراتورها ارائه شده است. از سوي ديگر به منظور حمايت از توليدات داخلي و رعاي//ت حقوق مصرفكنندگان از س//ازمان تنظيم مق//ررات و ارتباطات راديويي خواس//تم با بررس//ي ش//رايط بازار مصوبهاي براي خاتمه دادن به فروش اينترنت حجمي در بازار اينترنت ثابت و آغاز ارائه سرويس نامحدود اينترنت تهيه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.