افزايشسهمساختمانهايقديمي

Jahan e-Sanat - - News -

گروه مسكن- آخرين آمار بانك مركزي از وضعيت معامالت مسكن براساس عمر بنا نشان ميدهد سهم معامالت واحدهاي نوساز حدود 5 درصد كاهش يافته و در عوض همين ميزان به سهم معامالت واحدهاي قديميساز اضافه شده اس//ت. يكي از داليل اين تحول در بازار نزديك شدن تدريجي قيمت به كف تقاضاي مصرفي در ميان آن دسته از متقاضياني كه نقدينگي پاييني دارند، باش//د. از س//وي ديگر بخشي از تقاضاي واحدهاي قديميساز را افرادي تشكيل ميدهند كه با كوچك ش//دن سبد معيشتي به ناچار به س//مت واحدهاي ارزانتر گرايش پيدا كردهاند. در گزارش »تحوالت بازار مسكن شهر تهران در خردادماه سال «1396 كه توسط بانك مركزي منتشر شده، آمده است: در خردادماه سال6931، تعداد معامالت آپارتمانهاي مس//كوني ش//هر تهران به 15/4 هزار واحد مس//كوني رسيد كه نسبت به ماه مشابه سال قبل 0/8 درصد كاهش نش//ان ميدهد. در ماه مورد گزارش، متوس//ط قيمت خريدوفروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معاملهشده از طريق بنگاههاي معامالت ملكي ش//هر تهران 45/6 ميلي//ون ريال بود كه نسبت به ماه مشابه سال قبل 5/4 درصد افزايش نشان ميدهد.

در خردادم//اه س//ال ،1396 تعداد معامالت آپارتمانهاي مس//كوني شهر تهران به 15362 واحد مسكوني رسيد كه در مقايسه با ماه مشابه سالقبل8/0 درصدكاهشنشانميدهد.بررسي توزيع تعداد واحدهاي مس//كوني معاملهشده به تفكيك عمر بنا در خردادماه سال 1396 حاكي از آن اس//ت كه واحدهاي تا پنج سال ساخت با س//هم 46/9 درصد بيشترين سهم از واحدهاي مسكوني معاملهشده را به خود اختصاص دادهاند. س//هم مذكور در مقايسه با خردادماه سال قبل 4/8 واح//د درصد كاهش يافت//ه و در مقابل به سهم واحدهاي با قدمت 6 تا 10 سال و بيش از 15 سال افزوده شده است.

توزيع تعداد معامالت انجامش//ده برحس//ب مناطق مختلف ش//هر تهران در خردادماه سال 1396 حاكي از آن اس//ت ك//ه از ميان مناطق توزيعتعدادآپارتمانهايمسكونيمعاملهشدهدرشهرتهرانبرحسبسالساخت 22گانه ش//هر تهران، منطقه 5 با س//هم 16/2 درص//دي از كل معام//الت، بيش//ترين تع//داد قرارداده//اي مبايعهنامه را ب//ه خود اختصاص داده اس//ت. همچنين مناطق 4 و 2 به ترتيب با سهمهاي9/01 8/9و درصديدررتبههايبعدي قرارگرفتهاند.درمجموع5/27 درصدازكلتعداد معامالت انجامشده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر )به ترتيب بيشترين فراواني شامل مناط//ق ‪1 7، 01، 51، 8، 41، 2، 4، 5،‬ و (11 بوده و 12 منطقه باقيمانده 5/72درصد از تعداد معامالت را به خود اختصاص دادهاند. تحوالتقيمتمسكن در خردادماه سال ،1396 متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معاملهشده از طريق بنگاههاي معامالت ملكي ش//هر تهران 45/6 ميليون ريال بوده كه نسبت به ماه قبل و ماه مش//ابه س//ال قبل به ترتيب و0/7 5/4 درصد افزايش را نشان ميدهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه س//ال قبل به منطقه 20 )معادل 9/6 درصد( و كمترين ميزان رش//د به منطقه 12 )معادل 1/1 درصد( تعلق دارد.

در ميان مناطق 22گانه ش//هرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي مسكوني معاملهشده معادل 98/9 ميليون ريال به منطقه 1 و كمترين آن با 22/9 ميليون ريال بهمنطقه81 تعلقداشتهاست.ارقاممزبورنسبت به ماه مش//ابه سال قبل به ترتيب 2 و 8 درصد افزايش را نشان ميدهد.

تحوالتسهماهه درسهماههنخستسال6931،تعدادمعامالت آپارتمانهاي مسكوني شهر تهران به 37/1 هزار واحد مسكوني بالغ گرديد كه در مقايسه با مدت مش//ابه س//ال قبل، يك درصد افزايش را نشان ميدهد.دراينمدتمتوسطقيمتيكمترمربع بنايواحدمسكونيمعاملهشدهازطريقبنگاههاي معامالتملكيدرشهرتهران9/44 ميليونريال بوده اس//ت كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، 4/9 درصد افزايش را نشان ميدهد. تحوالتاجارهبهايمسكن درخردادماهسال6931 شاخصكرايهمسكن اجارهاي در شهر تهران و در كل مناطق شهري نسبتبهماهمشابهسالقبلبهترتيب11و3/9 درصد رشد را نشان ميدهد. ماهيت قراردادهاي اجاره مسكن كه غالبا يكساله تنظيم ميگردند و نيز اثرپذيري ش//اخص اجارهبهاي مس//كن از سياس//تهاي كنترل و مهار تورم، سبب تغيير متناسب اجارهبها با تحوالت نرخ تورم در كشور شدهاست.خاطرنشانميشودسهمهزينهمسكن )اجارهبهاي مسكن اعم از شخصي و غيرشخصي( در محاسبات شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي )براساس سال پايه (1390=100 معادل 28/4 درصد ميباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.