تجليل از مدير عامل سازمان منطقه آزاد انزلي

Jahan e-Sanat - - News -

مدير امور آبف//اي لنگرود از عمليات اجراي//ي جاگ//ذاري منهوله//اي طرح احداث شبكه جمعآوري و دفع بهداشتي فاضالب اين شهرستان خبر داد.

س//يد ضيا علوي، مدي//ر امور آبفاي لنگرود با اعالم اين خبر افزود: عمليات جاگذاري آزمايش//ي ي//ك منهول پيش ساخته در مسير جاده چمخاله طي 36 ساعت بدون وقفه اجرا شد كه با همكاري پليس راهور و شوراي ترافيك شهرستان يكي از مسيرهاي جاده توريستي چمخاله به طول يك كيلومتر مسدود شد.

علوي با اشاره به اينكه جاگذاري اين منهولها در جهت تكميل لولهگذاريهاي انجام شده در گذشته است، اظهار داشت: در مسير جاده چمخاله 13 منهول ديگر بهصورت پيش س//اخته و با س//اخت در محل بايد انجام شود كه پس از بررسي اجراي آزمايشي اين پروژه و بررسي مدت زمان و ترافيك جاده، چگونگي اجرا، برنامهريزي خواهد ش//د. گفتني اس//ت اين پروژه با مبلغ 2110 ميليون ريال از محل اعتبارات ملي استان فاضالب اجرا ميشود.

نماين//ده وليفقيه در اس//تان گيالن و امامجمعه رش//ت با اهداي لوح تقدير از رضا مس//رور، ريي//س هياتمديره و مديرعامل سازمان براي اقدامات ارزنده فرهنگي و مذهبي س//ه س//ال اخير در محدوده منطقه آزاد انزلي تجليل بهعمل آورد. در اين ديدار رضا مسرور گزارشي از فعاليتهاي فرهنگي و مذهبي س//ازمان منطقه آزاد انزلي در س//ه سال اخير اعم از ساخت شش باب مسجد و بازسازي مدارس، ايجاد كانونهاي فرهنگي و هنري در مس//اجد، راهاندازي كتابخانههاي ثابت و س//يار و برپايي جشنوارههاي قرآن//ي و فرهنگي ...و و آمادگي خود را جهت توس//عه و گس//ترش فعاليتهاي فرهنگ//ي و مذهبي در محدوده اين منطقه با بهرهگيري از رهنمودهاي آيتاهلل قرباني اعالم كرد.

احمدعل//ي ش//هيدي گفت: گيالن به دليل داش//تن زمينهه//اي مرتبط با خوش//ههاي اقتصادي - صنعتي ميتواند از الگوهاي موفق براي س//ازماندهي بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوس//ط باش//د. وي افزود: خوشه چاي، خوشه اقتص//ادي ش//يالت، خوش//ه اقتصادي كلوچه، خوش//ه اقتص//ادي زيتون ...و ازمزيتهاي استان گيالن در اين زمينه است.

رييس هياتمديره ش//ركت شهركهاي صنعتي استان گيالن، خوشههاي صنعتي را تامينكنندگان اصلي اشتغال جديد و مهد تحول و نوآوري دانست و گفت: مدل توسعه خوشههاي صنعتي عامل راهبردي براي توسعه اقتصادي، اشتغالزايي و رقابتپذيري صنايع كوچك و متوسط هستند.

مديرعامل شركت ش//هركهاي صنعتي استان گيالن ادامه داد: بنگاههاي درون خوش//ه با بازدهي بيش//تر و اس//تفاده تخصصيتر از امكانات، محصولي باكيفيت اما با قيمت تمام شده ارزانتر توليد ميكنند.

وي با بيان اينكه ساماندهي خوشههاي صنعتي به دليل مزيتهاي فراوان آن در دستور كار قرار دارد، تصريح كرد: خوشههاي صنعتي همچنين ميتوانند به دليل تامين مواد اوليه پيمانكاران فرعي، خريداران، صادركنندگان، تامينكنندگان ماشينآالت، نهادهاي مختلف پشتيبان، مشاوران، خدمات عمومي، واحدهاي مرب//وط به سيس//تم حملونق//ل و س//اير تامينكنندگان در اس//تان گيالن مثمرثمر باشند.

رييس هياتمديره ش//ركت شهركهاي صنعتي استان گيالن خاطر نشان كرد: ش//ناخت مزيتهاي نس//بي يك اس//تان در عرصه فعاليتهاي توليدي، مهمترين حلقه فرآيند توسعه است كه امكان اشتغالزايي را فراهم ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.