رشد3 درصديشاخصهايعرضه

Jahan e-Sanat - - News -

مدير شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه استان مركزي از رشد سه درصدي شاخصهاي ارزيابي مجاري عرضه اين استان در مقايسه با دوره مشابه سال قبل خبر داد. عبداهلل گيتيمنش به اجراي طرح درجهبندي مجاري عرضه و جايگاههاي عرضه سوخت استان در ارديبهشت 96 اشاره كرد و گفت: طرح فوق با اعزام تيمهاي كارشناسي واحدهاي مختلف در سطح جايگاهها و مجاري عرضه انجام شد و ارزيابي فوق نشان از رشد سه درصدي جايگاهها دارد. وي گفت: در نيمه اول س//ال 96 مجموعا 62 باب جايگاه فعال استان مورد ارزيابي قرار گرفت كه 53 باب آن ممتاز بوده و مجموعا نسبت به نيمه دوم س//ال 1395 س//ه درصد، رشد نشان ميدهد. گيتيمنش بيان كرد: در حال حاضر حدود 86 درصد جايگاههاي اس//تان مركزي داراي درجه ممتاز هستند كه اميد است براي رفاه حال مردم و رعايت حقوق شهروندان و توسعه و بهبود جايگاهها بتوان در س//الهاي آتي گامهاي موثرتر ديگري برداشت. وي طرح درجهبندي مجاري عرضه را گامي موثر در جهت بهبود جايگاهها ارزيابي كرد و گفت: اين طرح همهساله در دو نوبت در سطح مجاري عرضه استان به اجرا در ميآيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.