80 روستاي بوشهر امسال گازدار ميشوند

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعاملشركتگازاستانبوشهردرخصوصوضعيتگازرسانيبهروستاهاي اين استان بيان داشت: در سالهاي اخير تالشهاي بسيار زيادي به منظور توسعه ش//تابان گازرساني به جمعيت روستايي كشور صورت گرفته و استان بوشهر از استانهاي پيشتاز در اين زمينه است. غالمعباس حسيني در اين رابطه افزود: از سال 93 با اجرايي شدن »بند ق« تبصره 2 قانون بودجه، گازرساني به روستاها با جديت بيشتري در دستور كار قرار گرفت و در همين ارتباط از مجموع 430 روس//تاي واجد شرايط، 315 روستاي استان گازدار شدند. وي در ادامه تصريح كرد: با گازرس//اني به اين تعداد روس//تا، 85 درصد از جمعيت روستايي استان تح//ت پوش//ش گاز طبيعي قرار گرفت//ه و قادر به اس//تفاده از اين نعمت ارزشمند هستند. به گفته حسينيطيسالجارينيزعمليات گازرسانيبه08 روستااجراميشود كهبااتمامعملياتگازرسانيبهآنها ظرفيت تحت پوشش گاز در بخش روستايي به 95 درصد ميرسد. مديرعامل شركت گاز استان بوشهر اعتبار اختصاصيافته جهت گازدار شدن روستاهاي ياد شده را افزون بر 90 ميليارد تومان عنوان كرد و افزود: به منظور گازرساني به اين روستاها 460 كيلومتر شبكه اجرا خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.