كاهش9/6 درصديسرمايهگذاري در بخش مسكن

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-سرمايهگذاريدربخشمسكندرفصلپاييزسال5931 نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن9/6درصد كاهش يافته است. بررسي روند كل سرمايهگذاري در بخش مسكن توسط بخش خصوصي در مناطق شهري كشور به قيمت جاري براساس اطالعات منتشرشده بانك مركزي جمهوري اسالميايراننشانميدهدكهسرمايهگذاريازبهارسال3931 روندنزولي بهخودگرفتهبهطوريكهدرفصلپاييزسال5931 نسبتبهفصلقبلو فصل مشابه سال قبل، سرمايهگذاري در بخش مسكن به ترتيب حدود91 6/9و درصدكاهشيافتهاست.

ايندرشرايطياستكهسرمايهگذاريبخشخصوصيدرمناطقشهري )ساختمانهايشروعشده(درفصلپاييزسال5931 نسبتبهفصلقبلو فصل مشابه سال قبل، به ترتيب حدود2/85 22/9و درصد كاهش داشته است. همچنين با توجه به آمارهاي موجود بررسي ميزان رشد اجزاي جداول حسابهاي ملي نشان ميدهد كه با وجود بهبود نرخ رشد اقتصادي از منفي 6/8 درصد در سال 1391 به منفي 1/9 درصد در سال 1392 و در نهايت 11/6 درصددر9 ماهه5931،نرخرشدارزشافزودهساختمانتوسطبخش خصوصيدرس//الهاي2931 1393و بهترتيبمنفي7/5 ومنفي1/2 درصدبودهاست.درسال4931 و9 ماههسال5931 نيزرشدارزشافزوده بخش ساختمان )توسط بخش خصوصي و دولت( به ترتيب منفي 17 و منفي1/71 درصدبودهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.