تصويب08هزارميلياردريالبرايطرحهاي راهوشهرسازي

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- معاون وزير راهوشهرسازي گفت: 80 هزارميليارد ريال براي 411 طرح ملي حوزه راهوشهرسازي كه بيشتر آنها طرحهاي نيمهتمام است در قانون بودجه سالجاري مصوب شده است. امير اميني در نشستي با نماينده مردم دشتستان در مجلس شوراي اسالمي و فرماندار اين شهرستان افزود: توسعه شبكه ريلي اولويت وزارت راه در سالجاري است كه اتصال پنج مركز استان با توجه به اقتصاد مقاومتي در فاز اول آن مد نظر است. وي اضافه كرد: از ابتداي دولت تدبير و اميد074 هزار ميليارد ريال در حوزه راهآهن كشور سرمايهگذاريشدهاستواكنوننيز076 هزارميلياردريالطرحنيمهتمام در اين بخش وجود دارد.

او با اشاره به حجم باالي كار و امكان ايجاد خدمات و اشتغالزايي بيشتر با ايجاد زيرساختهاي حمل و نقل جذب منابع اعتبارات با روشهاي مختلف تاكيدكرد.معاونوزيرراهوشهرسازيبيانكرد:راهكارهايخيليمفيديدر قانونبرنامهششموبودجهسال69 ديدهشدهواميدواريمدرلوايحيكهدر مجلس در دست تصويب است، بخش حمل و نقل و توسعه زيرساختهاي آن جايگاه واقعي خود را پيدا كند.

امينيباتاكيدبراستفادهازظرفيتبخشخصوصيوجذباعتباراتالزم اظهار داشت:51هزار قرارداد سرمايهگذاري بخش خصوصي در همه شقوق حملونقل به ترتيب با اولويت توسعه ريلي، آزادراه و فرودگاهها منعقد شده است. وي گفت: در برنامه ششم توسعه پنج هزار كيلومتر آزادراه و يكهزار كيلومترشبكهريليتوسطبخشخصوصياحداثميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.