رنسانس شهرداري در ساماندهي مشاغل

Jahan e-Sanat - - News -

جلسهشورايسازمانميادينميوهوترهباروساماندهيمشاغلشهريشهرداري اصفهانباحضورشهرداراصفهانبرگزارشد.شهرداراصفهاندراينجلسهبابياناينكه بااجرايطرحهايسازندهوكارآمددرسازمانميادينميوهوترهباروساماندهيمشاغل شهري شهرداري اصفهان، رنسانسي در اين سازمان رقم خورده است، اظهار كرد: الزم است تمام مراحل قانوني پروژههاي بسيارارزشمنديكهدراينحوزهدر حال انجام است، طي شود تا انجام اين پروژهها از پشتوانه بسيار خوبي برخوردار شده و شناسنامهدار شوند. وي با اش//اره به موضوع شهرهاي كارآفرينتصريحكرد:شهرهايكارآفريناصطالحينوينباشاخصههايمتعدداست كه يكي از موضوعات آن كار روي اشتغال و بچههاي كارآفرين است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.