شركتصنايعشیشهنشكنابتكار)سهاميخاص-درحالتصفیه( شمارهثبت426 10100653373يلمهسانشو آگهيدعوتبهمجمععموميعاديساالنه

Jahan e-Sanat - - News - بازار سهام

71 شركت داراي / PEبين 10 تا 20 مرتبه و 151 شركت داراي P/E كوچكتر از 10 هس//تند. اين درحالي است كه 24 شركت با پيشبيني زيان، P/E منفي دارند. گفتني است قيمت به ازاي هر س//هم براي 40 شركت بيش از 10 هزار ريال است. قيمت هر سهم 131 شركت نيز بين 3 هزار تا 10 هزار ريال است. 132 شركت هم با قيمتي بين هزار تا 3 هزار ريال در تابلوي بورس مشاهده ميشوند و سهم 21 شركت نيز كمتر از هزار ريال داد و ستد ميشود.

ازكليهسهامدارانمحترمشركتصنايعشيشهنشكنابتكار)سهاميخاصدر حال تصفيه( دعوت به عمل ميآيد در جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه شركت كه راس ساعت9 روزيكشنبه52/4/6931 در محل شركت سايپا واقع در كيلومتر 15 جاده مخصوص كرج برگزار ميگردد حضور به هم رسانند. دستور جلسه : -1 استماع گزارش عملكرد مدير تصفيه مربوط به سال مالي 1395 -2 بررسي و تصويب صورتهاي مالي سال مالي 1395 -3 انتخاب روزنامه كثيراالنتشار -4 ساير موارد قانوني قابل طرح در جلسه كاظم اويسي- مدير تصفيه شركت صنايع شيشهنشكن ابتكار

)سهامي خاص- در حال تصفيه(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.