پرداخت 350 ميليارد ريال سود به سرمايهگذاران

Jahan e-Sanat - - News -

در هفت//ه گذش//ته 9 ه//زار و 228 كد حقيقي و 502 ك//د حقوقي ايجاد ش//د تا تع//داد كدهاي ايجادش//ده تاكنون ب//ه رقم بي//ش ار 9 ميليون و 432 هزار كد برس//د. به گزارش س//مات، معاونت عمليات ش//ركت س//پردهگذاري مركزي در هفته گذش//ته بيش از 352 ميليارد و 195 ميليون ريال انواع س//ود به 72 س//رمايهگذار پرداخت كرد. اين معاونت همچنين درهفته گذشته 80 مورد اصالح مش//خصات و پنج وكالتنامه را تاييد كرد. براساس اي//ن گزارش، در معامالت هفته گذش//ته فرابورس ايران تعداد شش هزار و 700 نفر با استفاده از اوراق حقتقدم تس//هيالت مس//كن وارد فرآيند دريافت تس//هيالت از بانك مسكن ش//دند. حجم معامالت حقتقدم تسهيالت مسكن در هفته منتهي به 31 خرداد بيش از 346 هزار برگه اوراق بود. معامالت حقتقدم تس//هيالت مسكن از سال 89 در شركت فرابورس ايران آغاز شده است كه هماكنون بيش از 20 نماد حقتقدم تسهيالت مسكن در اين شركت معامله ميشود. براساس بخشنامه بانك مسكن، نرخ سود تسهيالت خريد خانه، فروش اقساطي و جعاله تعمير مسكن از 18/5 به 17/5 درصد كاهش يافته و مدت زمان بازپرداخت تعيين ش//ده است. سقف فردي تس//هيالت خريد از مح//ل گواهي حقتقدم استفاده از تسهيالت مسكن در تهران 600 ميليون ريال، در مراكز استانها و شهرهاي باالي 200 هزار نفر 500 ميليون ريال و ساير مناطق شهري 400 ميليون ريال اس//ت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.