بورس در پايان خرداد 96

Jahan e-Sanat - - News -

متوس//ط نسبت قيمت بر درآمد ناش//ران بورس تهران (P/E) در پاي//ان خ//رداد م//اه به 97 / 6 مرتبه رس//يد. به گزارش بورس تهران، ارزش بازار ناش//ران بورس تهران در پايان خردادماه به 320 هزار ميليارد تومان بالغ شد. شايان ذكر است از ميان 324 شركت كه در بورس تهران فعاليت دارند، رتبه اول تا سوم از نظر ارزش بازار به صنايع پتروشيمي خليج فارس با 231600 ميليارد ريال، ارتباطات سيار ايران با 007131ميليارد ريال و مخابرات ايران با 116520 ميليارد ريال اختصاص يافته اس//ت. همچنين ش//ركتهاي فوالد مباركه اصفهان، ملي صنايع مس ايران، پتروش//يمي جم، سرمايهگذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين، سرمايهگذاري غدير، خدمات انفورماتيك و مديريت پروژههاي نيروگاهي مپن//ا به ترتيب با 103275 ميليارد ريال، 92100 ميليارد ريال، 90720 ميليارد ريال، 81128 ميليارد ريال، 78336 ميليارد ريال، 73083 ميليارد ريال و 72610 ميليارد ريال رتبههاي چهارم تا دهم را به نام خود ثبت كردند. از سويي ديگر شركتهاي توليدي گرانيت بهسرام، آلومراد، توليدي و صنعتي درخش//ان تهران، نوش مازندران، پارس س//رام، ماشينسازي نيرو محركه، صنايع جوشكاب يزد، كمكفنر ايندامي//ن، تولي//دي لنت ترمز ايران و المي//ران به ترتيب در انته//اي اي//ن جدول قرار دارند. الزم به ذكر اس//ت بين شركتهايي كه در تابلوهاي بورس تهران معامله ميشوند، 78 شركت داراي P/E بيش از 20 مرتبه هستند. همچنين

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.