افزايش 160 درصدي سود »قصفها«

Jahan e-Sanat - - News -

قنداصفهانصورتهايمالييكسالهمنتهيبه03اسفندماه59را باسرمايه591 ميلياردريالبهصورتحسابرسيشدهمنتشركرد.شركت قند اصفهان در س//ال مالي گذش//ته معادل 2 هزار و 632 ميليارد و 96 ميليون ريال درآمد عملياتي كسب كرد. از درآمد عملياتي اين شركت نيز بهاي تمامشده درآمدهاي عملياتي كسر شد و سود ناخالص دوره معادل 261 ميليارد و 727 ميليون ريال محاسبه شد.از سود ناخالص دوره نيز هزينههاي فروش، اداري و عمومي و هزينههاي عملياتي كسر شد و سود عملياتي دوره به مبلغ 213 ميليارد و 384 ميليون ريال رسيد. از سود عملياتي دوره نيز هزينههاي مالي و ماليات كسر و درآمدهاي غيرعملياتي افزوده شد و سود خالص دوره به مبلغ 173 ميليارد و 302 ميليون ريال رسيد و بر اين اساس مبلغ 889 ريال سود به ازاي هر سهم كنار گذاشته شد كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل 160 ريال افزايش را نشان ميدهد.به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شدودرنهايتمبلغ071ميلياردو214ميليونريالسودانباشتهپايان دوره در حسابهاي »قصفها« منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.