انتشار صورتهاي مالي 95 »زمگسا«

Jahan e-Sanat - - News -

كش//اورزي و دامپروري مگسال صورتهاي مالي 12 ماهه منتهي ب//ه 30 اس//فند ماه 95 را با س//رمايه 120 ميليارد ري//ال به صورت حسابرسيشده منتش//ر كرد. كشاورزي و دامپروري مگسال در سال مالي 95 مبلغ 521 ميليارد و 325 ميليون ريال درآمد عملياتي كسب كرد. از درآمد اين شركت بهاي تمامشده درآمد عملياتي كسر و سود ناخالص دوره برابر 115 ميليارد و 796 ميليون ريال محاس//به ش//د. از س//ود ناخالص دوره نيز هزينههاي فروش، اداري و عمومي كسر و درآمدهاي عملياتي به آن اضافه ش//د، در نتيجه مبلغ 89 ميليارد و 868 ميليون ريال سود عملياتي دوره محاسبه شد. از سود عملياتي دوره نيز هزينههاي مالي و ماليات كسر و درآمدهاي غير عملياتي به آن اضافه ش//د و معادل 74 ميليارد و 499 ميليون ريال سود خالص دوره به دس//ت آمد و بر اين اس//اس مبلغ 621 ريال سود به ازاي هر سهم محقق ش//د. به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه و در نهايت مبلغ 76 ميليارد و 414 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حسابهاي اين شركت منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.