67 ريال سود به ازاي هر سهم »ورنا«

Jahan e-Sanat - - News -

سرمايهگذاري گروه صنعتي رنا صورتهاي مالي شش ماهه نخست سالماليمنتهيبه13 شهريورماه69 راباسرمايهششهزارميلياردريال به صورت حسابرسيشده منتشر كرد. شركت سرمايهگذاري گروه صنعتي رنا در دوره شش ماهه نخست سال مالي منتهي به13 شهريورماه6931، مبلغ 271 ميليارد و 73 ميليون ريال درآمد عملياتي داش//ت. از درآمد اين شركت نيز هزينههاي فروش، اداري و عمومي و هزينههاي عملياتي كسر شد و سود عملياتي دوره به مبلغ 219 ميليارد و 660 ميليون ريال رسيد. از سود عملياتي دوره نيز هزينههاي مالي كسر شد و با اضافه شدن درآمدهاي غيرعملياتي به آن سود خالص دوره به مبلغ 399 ميليارد و 387 ميليون ريال رسيد و بر اين اساس مبلغ 67 ريال سود به ازاي هر سهم محقق شد. به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت دو هزار و 795 ميليارد و 979 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حسابهاي »ورنا« منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.