عملكرد يك ماهه »سدبير«

Jahan e-Sanat - - News -

س//رمايهگذاري تدبيرگران فارس و خوزستان صورتهاي مالي يك ساله منتهي به 30 اسفندماه 95 را با سرمايه 102 ميليارد ريال به صورت حسابرسيش//ده منتشر كرد. شركت سرمايهگذاري تدبيرگران فارس و خوزستان در سال گذشته معادل 14 ميليارد و 894 ميليون ريال درآمد عملياتي كسب كرد.از درآمد عملياتي اين شركت نيز هزينههاي فروش، اداري و عمومي و هزينههاي عملياتي كسر شد و سود عملياتي دوره به مبلغ سهميلياردو441 ميليونريالرسيد.ازسودعملياتيدورهنيزهزينههاي مالي كسر و درآمدهاي غيرعملياتي به آن افزوده شد و سود خالص دوره به مبلغ 770 ميليون ريال رسيد و بر اين اساس مبلغ هشت ريال سود به ازاي هر سهم كنار گذاشته شد.به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ 21 ميليارد و 258 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حسابهاي اين شركت منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.