32 درصد از كل معامالت در اختيار 5 كارگزار

Jahan e-Sanat - - News - کف تاالر

آمار معامالت 3 ماهه 96 نشان ميدهد سهم معامالت برخط از معامالت نرمال بيش از 31 درصد بوده اس//ت. به گزارش بورس تهران، به نقل از اطالعات منتشره اداره آمار و اطالعات بازار در سه ماهه اول سال 1396 از 105 كارگزار فعال در بورس، 103 كارگزار در معامالت آنالين فعال بودهاند. بر اساس اين گزارش 38/85 درصد از كل معامالت الكترونيكي در پنج كارگزاري انجام شده است كه به ترتيب كارگزاريهاي مفيد با 21/60 درصد، آگاه با 5/18 درصد، فارابي با 4/96 درصد، مبين س//رمايه با 3/77 درصد و بانك كشاورزي با 3/34 درصد رتبههاي اول تا پنجم را به نام خود ثبت كردند. همچنين از كل معام//الت، بيش از 66 هزار ميليارد ريال خريد و فروش الكترونيكي بوده است كه حدود 20/9 درصد كل خريد و فروش است. بنا بر اين گزارش ارزش كل خريد و فروش 105 كارگزار فعال بورس تهران در سه ماهه اول سال69، بيش از 315 هزار ميليارد ريال بوده است. بر اين اساس ارزش خريد و فروش خرد و بلوك معادل 8 / 67 درصد كل معامالت بوده است. همچنين ارزش خريد و فروش عمده 19 درصد از معامالت و ارزش كل س//اير ابزارهاي نوين مالي 13 درصد از كل معامالت را به خود اختصاص داده اس//ت. اين گزارش ميافزايد پنج شركت كارگزاري 32 درصد كل ارزش معامالت را در س//ه ماهه اول سال 1396 به خود اختصاص دادند. ش//ركتهاي كارگزاري بانك رفاه كارگران با 8/77 درصد، كارگزاري صباتامين با 8/26 درصد، كارگزاري بانك كشاورزي با 5/52 درصد كارگزاري مفيد با 5/31 درصد و بانك ملت با 4/10 درصد در رتبههاي اول تا پنجم اين جدول قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.