آيفكس 902 واحدي شد

Jahan e-Sanat - - News - رویداد

نم//اد معامالتي ش//ركتهاي فوالد هرم//زگان، هلدينگ صنايع معدني خاورميانه و پااليش نفت شيراز به ترتيب سه نمادي بودند كه تا سطح 2/5 واحد تاثير مثبت بر اين نماگر بازار داشتند. معامالت روز يكشنبه4تيرماهفرابورسباجابهجايي472ميليونورقه بهادار در بيش از 31 هزار دفعه به ارزش 885 ميليارد و 645 ميليون ريال همراه شد. روز يكشنبه شاخص كل نيز با چهار واحد رشد، آيفكس را به ارتفاع 902 واحدي رساند.نماد معامالتي شركتهاي فوالد هرمزگان، هلدينگ صنايع معدني خاورميانه و پااليش نفت شيراز به ترتيب سه نمادي بودند كه تا سطح 2/5 واحد تاثير مثبت بر اين نماگر بازار داشتند. در مقابل نمادهاي »مارون« و »بمپنا« نيز با افت قيمتي خود مانع رشد بيشتر شاخص شدند. معامله 112 ميليون سهم به ارزش حدود 322 ميليارد ريال نيز ماحصل دادوس//تدهاي انجام شده در بازارهاي اول و دوم فرابورس است. در اين دو بازار نماد »حريل« بيشترين حجم و ارزش معامالتي را آن خود كرد. حجم و ارزش معامالت در تابلوهاي معامالتي بازار پايه نيز به دادوستد حدود 157 ميليون سهم به ارزش بيش از 194 ميليارد ريال رسيد. در تابلو تسهيالت مسكن نيز كه قيمت اغلب اوراق ريزش كرد، شاهد معامله 115 هزار ورقه به ارزش بالغ بر 86 ميليارد ريال بوديم. قيمت اين اوراق در دامنه 741 تا 765 هزار ريال نوس//ان كرد. در اين ميان سرمايهگذاران در بازار اوراق با درآمد ثابت شاهد معامله 237 هزار ورقه به ارزش 232 ميليارد ريال بودند. اوراق اجاره چادرملو با ارزش معامالتي بالغ بر 52 ميليارد ريال در صدر اين بازار ايس//تاد. رص//د معامالت صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله حاكي از آن است كه صندوق اعتمادآفرين پارسيان با ثبت معامله 1/7 ميليون ورقه به ارزش 28 ميليارد ريال باالترين حجم و ارزش معامالتي رادرميان هاتجربهكردهاست.درمجموع ها روز يكشنبه به ميزان 4/7 ميليون ورقه به ارزش بيش از 50 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفتند. در نهايت بازار

نيز ميزبان نقل و انتقال 26 هزار س//هم به ارزش افزون بر يك ميليارد ريال قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.