شرط دريافت پيامك براي مشموالن سهام عدالت

Jahan e-Sanat - - News - آمار

سازمان خصوصيسازي هيچ پيامكي براي مشموالني كه ش//ماره ش//باي بانكي آنان مورد تايي//د قرار گرفته و تاييديه آن در س//امانه س//هام عدالت درج ميش//ود، ارس//ال نميكند. به گزارش تسنيم، در نيمه اسفندماه س//ال گذش//ته ب//ود ك//ه از س//امانه س//هام عدالت به نشاني رونماييشدتادارندگان سهام عدالت با مراجعه به آن از وضعيت صورتحساب خود آگاه شده و در صورت تمايل نسبت به تسويه باقيمانده اقس//اط خود اقدام كنند. همچنين از اواخر فروردينماه امس//ال اين امكان در سامانه سهام عدالت بهوجود آمده اس//ت تا مشموالن س//هام عدالت با ثبت شماره شباي حساب بانكي خود در اين سامانه، از سود سال مالي 95 ش//ركتهاي حاضر در پرتفوي سهام عدالت در ماههاي پيشرو بهرهمند شوند. بنابراين براي برخورداري از سود سهام عدالت، كليه مشموالني كه نامشان در سامانه سهام عدالت جزو سهامداران است، بايد يك شماره شباي بانكي به نام خود در س//امانه وارد كنند و در صورت عدم درج شماره ش//با در سامانه، حتي اگر سهامدار سهام عدالت هم باشند، س//ودي به حسابشان واريز نخواهد شد. بر اين اساس س//ازمان خصوصيسازي هيچ پيامكي براي مش//موالني كه شماره شباي بانكي آنان مورد تاييد قرار گرفته و تاييديه آن در سامانه سهام عدالت درج ميشود، ارسال نكرده و نخواهد كرد. همچنين ارسال پيامك فقط براي مش//موالني كه شماره شباي بانكي ثبتشده آنان توسط نظام بانكي كشور تاييد نميشود، صورت ميگيرد و محتواي اين پيامك ارسالي هم صرفا اطالعرساني مبني بر عدم تاييد شباي بانكي مشموالن است و به هيچ وجه در اين پيامك اطالعات هويتي و پولي و بانكي مشموالن مطالبه نميشود. بنابراين مشموالن بايد دقت كنند هر نوع پيامك يا تماس ديگر با با آنها در اين زمينه حتما جعلي است و با هدف كالهبرداري يا سوءاستفاده مالي ...و صورت ميگيرد. همچنين مشموالن بايد مراقب هرگونه تماس تلفني و پيامك و ساير ارتباطات يا تماسهاي اشخاص با توجيه يا بهانه سهام عدالت بوده و كامال مطمئن باشند هدف اين ارتباطات سودجويي مالي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.