سوءاستفاده دالالن از تنشهای سیاسی

Jahan e-Sanat - - News - بازار

گروه بازرگاني- با اينكه طبق روال س//الهاي گذشته با نزديك شدن به ماه رمضان، شاهد وعده و وعيد مسووالن در مورد كنترل بازار كاالهاي اساسي و توزيع مواد غذايي با قيمت مناسب در برخي واحدها بوديمامادرهمانآستانهفرارسيدنماهرمضان،قيمت كاالهاييهمچونگوشتومرغ،برنج،حبوبات،لبنيات ...و با افزايش روبهرو شد و به نوعي مردم را غافلگير كرد البته موضوع گراني كاالهاي اساس//ي طي سالهاي اخير به اخبار هر روزه تبديل شده و هر لحظه مردم را غافلگير ميكند چرا كه جيب خالي مردم اجازه كنار آمدنباچنينوضعيتنابسامانيرابهآنهانميدهد.از اين رو برخي از اقشار سطح جامعه هر زمان كه براي خريدمايحتاجروزانهخودبهمغازههامراجعهميكنندبا گرانييكبارهموادغذاييمعمول،شوكهميشوندچراكه بيشترمواقعازپستامينآنبرنميآيند.

ماه رمضان امس//ال نيز بينصي//ب از گرانيهاي هر س//اله نبوده و حتي ميتوان گفت كه تشنجهاي سياسيمربوطبهانتخاباترياستجمهورينيزباعث شد تا بازار كاالهاي اساسي در ماه رمضان امسال بيدر و پيكرتر از س//الهاي گذشته باشد چراكه دستكم طي سالهاي قبل برخي از سودجويان از ترس حضور يكباره دستگاههاي نظارتي، چندان خيال سودجويي به سرشان نميزد اما امسال با توجه به اينكه بسياري از مسووالن و جناحهاي سياسي و اقتصادي درگير و دار انتخابات رياستجمهوري و دعواهاي سياسي بودند، دالالن و س//وداگران با خيال راحت به واسطهگري و برهم زدن بازار پرداختند به طوري كه برخالف اخبار ثباتقيمتهاوآرامشبازاركهتوسطبرخيمسووالن گفته ميشد، شاهد شكلگيري بازار بيدر و پيكرتري نسبتبهگذشتهبوديم. وزارتكشاورزيبازاربرنجرارهاكرده بهعنوان مثال بازار برنج كه از حدود يك سال و نيم قبل با نوسان و گراني مواجه است در روزهاي آغازين ماهرمضاننيزبانوسانروبهروشدبهطوريكهحتيدر برخيمغازههايسطحشهر،برنجايرانيتاكيلويي61 هزار تومان هم قيمت پيدا كرد. اين در حالي است كه بهگفتهعضوكميسيونكشاورزي،آبومنابعطبيعي مجلس،برنجرادربهترينشرايطكيلويي11هزارتومان از كشاورز خريداري ميكنند اما اين محصول در بازار با افزايشچندبرابريبهدستمصرفكنندهميرسد.

محمدصادق حسنيجويباري بر اين عقيده است كه وزارت كشاورزي بازار برنج را رها كرده است و عدم برنامهريزي مناسب براي ساماندهي بازار برنج در وزارت كشاورزي مشهود است. اين در حالي است كه به نظر ميرسد پشت گراني برنجهاي ايراني، فروش برنجهاي ارزانقيمتخارجياست.

به گفت//ه وي، در حال حاضر اين س//وال مطرح است كه چرا بايد اختالف ميان خريد برنج از كشاورز تا فروش در بازار مصرفي تا اين حد غيرمنطقي باشد تاعالوهبرمتضررشدنكشاورز،مصرفكنندهنيزتنها برايعلتيبهنامارزانيبهسمتخريدبرنجهايخارجي تمايلنشاندهد.

پيش از اين بارها دبير انجمن برنج نيز نسبت به اختالف قيمتهاي موجود در بازار برنج واكنش نشان داده و اعالم كرده اس//ت كه دستگاههاي نظارتي در خواب قرار دارند. بر همين اس//اس با توجه به اينكه كش//اورزان توانايي نگهداري برنج در مزارع را ندارند بنابراين مجبورند اين محصول استراتژيك را با بهاي ناچيزبهدالالنبفروشند.ايندرحالياستكهفروش برنجباالي41 تا51 هزارتوماندرهركيلوسودچهار هزار توماني را تنها نصيب دالالن ميكند كه اين امر مشخصا اقتصاد بازار برنج را كه نقش بسزايي در سفره غذايي مردم دارد، بر هم ميزند.

گزارشاتهفتگيبانكمركزينيزحاكيازآناست كهدرهفتههايمنتهيبه21 و62 خردادبهترتيب برنج3/0 0/2و درصدنسبتبههفتهقبلتغييرقيمت داشته و رو به گراني رفته است. تنظيمنصفهونيمهبازارگوشت دراينميانباوجوداينكهمسووالنبهصورتمداوم از تنظيم بازار گوشت خبر ميدهند اما ميتوان گفت كه همچنان در برخي مغازههاي سطح شهر، قيمت هركيلوگوشتبيشاز04 هزارتوماناستوحتي با ش//روع ماه رمضان نيز روند سوداگري و سودجويي در اين بازار تا جايي شدت گرفت كه قيمت گوشت به كيلويي 50 هزار تومان هم رسيد. در حال حاضر نيزآنطوركهعلياصغرملكي،رييساتحاديهگوشت گوسفنديبيانكردهاست،قيمتگوشتگوسفندي در خردهفروش//يهاي سطح شهر كماكان باالست و هركيلوگرمشقهگوسفندي04 تا14 هزارتومانبه فروشميرسد.ايندرحالياستكهبهگفتهمسووالن، دولت تمهيدات مختلفي را براي تنظيم بازار آن هم در م//اه رمضان در نظر گرفت و اجرا كرد تا تعادل در بازار گوشت برقرار شود اما همچنان خردهفروشيهاي نگاهی به گزارشهاي هفتگي بانك مركزي طي ماه رمضان: بازار از زير بار نظارت شانه خالي كرده و قيمتهايشان راسليقهايباالوپايينميكنند.

برهميناساسعليوقفچي،نمايندهمردمزنجانو طارمدرمجلسبراينعقيدهاستكهبهثباترساندن نرخگوشتدربازار،زمانيامكانپذيراستكهگوشتو فرآوردههايگوشتيدرفروشگاههاتنهاباشناسهقانوني و مبدأ توليد مشخص بهفروش بروند تا نرخ كاال طبق مولفههاياساسياقتصاديازجملههزينهتوليدوقدرت خريدشهروندانتعيينشود.

همچنينعضوهياترييسهكميسيونكشاورزي، آب و مناب//ع طبيعي مجلس نيز معتقد اس//ت عدم اختصاصتسهيالتكمبهرهبرايتوليدكنندهموجب شدهنرخهركيلوگوشتقرمزومرغبرايتوليدكننده گران تمام ش//ود. جالل محمودزاده در اين خصوص اعالم كرده اس//ت عدم وجود مراكز عرضه مستقيم گوشت به ميزان تقاضاي موجود در بازار موجب شده است واسطهها نرخ اين كاالي استراتژيك را با افزايش روبهروكنند.

عباس پاپيزاده، عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابعطبيعيمجلسنيزدراينزمينهاعتقادداردگراني گوشتباكاهشميزانتوليدعلوفهدراراضيكشاورزي ارتباط مستقيم دارد بنابراين دولت براي تنظيم بازار گوشت بايد در گام نخست فكري براي افزايش توليد نهادههايداميدراراضيكشاورزيبكند.

بر همين اساس عليرضا ولي، مديرعامل شركت پشتيباني امور دام در رابطه با وضعيت بازار گوشت در ماه رمضان اعالم كرد: بازار گوشت قرمز به گونهاي بود كه هر سال آن را با گوشت منجمد كنترل ميكرديم يعنيازآنجاكهنسبتبهنيازداخليحدود001 هزار تن كمبود گوشت داريم هر سال منجمد وارد و توزيع ميكرديماماامسالنوساناتقيمتگوشتگوسفندي به گونهاي بود كه تصميم گرفتيم تا بخشي از گوشت قرمزوارداتيرابهصورتالشهگرمازكشورهاياستراليا وآسيايميانهواردكنيم.

ويدراينخصوصاظهاركرد:قيمتگوشتقرمز كه تا پيش از عرضه گوشت گرم وارداتي به كيلويي حدود04 هزارتومانرس//يدهب//وداكنونبهحدود كيلويي53 هزارتومانكاهشيافتهوآنقدرعرضه راادامهميدهيمتابهقيمتمنطقيوكيلويي13 تا 32 هزار تومان برسد.

ام//ا با اين حال به نظر ميرس//د كه همچنان با بهكارگيري اقدامات مختلف توس//ط دولت و واردات گوشت از كشورهاي ديگر همچنان قيمت گوشت، طبيعي و منطقي نيس//ت و مردم براي خريد آن با مشكلمواجههستند.

ايندرحالياستكهگزارشاتهفتگيبانكمركزي درهفتههايمنتهيبه5،21،91 و62 خردادحاكي از آن است كه گوشت به ترتيب در اين هفتهها با گراني 0/5،1/5،0/3 0/5و درصديمواجهشدهاست.

گفتني است، در حال حاضر قيمت هر كيلوگرم رانگوس//فنديآسيايميانه93 هزارو005 تومان، نيمشقه4كيلوگرميگوس//فندي631 هزارتومان، ران 2كيلوگرمي آس//ياييميانه 79 هزار تومان، ران يككيلوگرمي گوس//فندي 43 هزار و 290 تومان، نيمشقه سردست گوس//فند 3 كيلوگرمي 96 هزار تومانورانگوسفندي2 كيلوگرمي68 هزارو094 توماناست. قيمت مرغ از 7600 تومان باال نزد ام//ا طي ماه رمضان با وجود نوس//انات مقطعي، قيمتمرغبهبيشترازكيلويي0067 توماننرسيدو در حال حاضر نيز قيمت اين محصول تا حدود0057 توماناست.

بر همين اساس محسن بهرامي ارضاقدس، دبير ستاد تنظيم بازار نيز اخيرا اعالم كرد: براي تنظيم بازار برايايامماهرمضانتصميمگرفتهشدباتزريقبخشي ازذخايرمرغبهميزان03 هزارتنوبهقيمتپنجهزارو 700 تومانجلويافزايشبيشترقيمتمرغتازهگرفته شود. از اين رو در توافق با وزارت جهاد كشاورزي نيز تصميمگرفتهشدهقيمتهركيلوگرممرغتازه،نبايد بيشتراز0057 تومانتا0067 تومانباشدودرصورتي كهقيمتهابيشترشد،مرغمنجمدتوزيعشود.

گزارشاتهفتگيبانكمركزينيزحاكيازآناست كهدرهفتههايمنتهيب//ه5،21،91 و62 خرداد، مرغبهترتيبباگراني7/7،7/0،3/2 5/3و درصدي مواجهشدهاست. داغشدنبازارعمدهفروشي اين در حالي است كه با وجود گراني حبوبات در ماه رمضان و همچنين داغ بودن بازار عمدهفروش//ي اين محصوالت، قاسمعلي حسني، عضو اتحاديه مواد غذايياعالمكرد:باتوجهبهكاهشتقاضاوضعيتبازار عادي است. با اين حال شواهد ميداني حاكي از آن بود كه با وجود گذشت چند روز از شروع ماه رمضان بازار عمدهفروشيكاالياساسيهمچنانداغبود.

گزارشاتميدانيازبازارعمدهفروشانمولويحاكي ازآناستكهنرخهركيلوبرنجايراني8 تا51 هزارو 500 تومان،نخود01 هزارتومان،لوبياقرمز9 هزارو 500 تا01 هزارو005 تومان،لوبياچيتي01 تا11 هزارتومان،عدس6 تا9 هزارتومان،ليموعماني22 تا 24 هزارتومان،شكرسههزارتومان،قندسههزارو003 تومانوروغنپنجكيلويي32 هزارتوماناست.

همچنينگزارشقيمتخردهفروشيبانكمركزي نيز نشان ميدهد كه حبوبات در هفتههاي منتهي به پن//جخردادو62 خردادبهترتيببرن//ج1/0 0/3و درصد نسبت به هفته قبل، تغيير قيمت داشته و رو بهگرانيرفتهاست. قيمتهايمتفاوتدربازارخرما در اي//ن ميان با توجه به اينكه خرما يكي از اقالم پرمصرفبرايماهرمضانبهشمارميرفتدرمغازههاي مختلف س//طح شهر شاهد ارائه انواع اين محصول با قيمتهايمتفاوتبوديم.اگرچهعلياصغرموسوي،دبير انجمن خرما نيز پيش از اين از افزايش نجومي قيمت خرما در آستانه ماه رمضان خبر داده و گفته بود هر كيلوخرمابانرخ51 تا02 هزارتومانيبهمصرفكننده عرضه ميشود در حالي كه در ابتداي فصل، هر كيلو خرمادرجهيكتنهاباقيمتدوهزارو005 توماناز كشاورزانخريداريميشد.

وي همچني//ن اعالم كرده ب//ود با وجود آنكه05 درصد مصرف خرما در ماه رمضان و05 درصد ديگر در مابقي ايام سال است از اين رو در پي افزايش تقاضا امكان مجدد رشد قيمت در اين ايام دور از انتظار نبود. بر همين اساس برخي از مغازهها به بهانه كيفيت اين محصولحتينوعيازخرماراتاكيلويي03 هزارتومان همبهفروشميرساندنددرحاليكهمشخصنبودآيا اين قيمت واقعي است يا نتيجه سودجويي دالالن و عرضهكنندگان.

البته اين در حالي است كه با اعالم نرخ مصوب هر كيلو زولبيا و باميه در ماه رمضان در بيشتر مغازههاي سطحشهر،اينكاالباقيمتمصوبكيلويي21 هزار تومان به فروش ميرس//يد اگرچه برخي از قناديها به بهانه كيفيت باال، مقداري افزايش قيمت براي آن لحاظكردهبودند. نوساندربازارميوهوسبزي اما بازار ميوه و ترهبار اگرچه قرار بود به گفته رييس اتحاديه ميوه و سبزي در ماه رمضان در آرامش باشد اماباورودميوههايجديدبهبازار،شاهدقيمتهايباال در اين بازار بوديم به طوري كه قيمت ميوههاي نوبرانه از جمله زردآلوي درجه يك، گيالس سياه ممتاز، انگور ياقوتي و شليل شبرنگ در مغازههاي سطح شهر بين 10 تا 15 هزار تومان قيمت خورده بود كه حتي در برخيمغازههايلوكستهرانباقيمتباالترازاينهم بهفروشميرسيدچراكهطيماهرمضان،تقاضابراي خريد ميوه به مراتب بيش از ماههاي ديگر بود.

اما در اين ميان با توجه به افزايش تقاضا براي خريد ميوهوسبزيدرماهرمضانوهمچنينيكشهروهزار نرخ در اين بازار، قيمت برخي از محصوالت پرمصرف مانند پياز نيز با افزايش روبهرو شد به طوري كه پياز به عنوان ارزانترين صيفيجات كه پيش از اين كيلويي 1200 1500ات تومانبهفروشميرسيددرمغازههاي سطحشهربين0003 3500ات تومانقيمتدارد.

برهميناساسرييساتحاديهفروشندگانميوهو ترهبارنيزاخيرابابياناينكهقيمتانواعميوه،صيفيجات و سبزي در بازار مصرف به صورت متعادلي به فروش ميرسد،گفت:تنهادومحصولانگورياقوتيوگيالس قيمتيباالترازحدانتظاردارند.

حسينمهاجراناظهاركرد:هركيلوگرمگيالسدر ميادينمركزيميوهوترهبار4 تا41 هزارتومان،انگور ياقوتي 8 تا 12 هزار تومان و انگور ياقوتي ريز 5 تا 6 هزار تومان به فروش ميرسد.

وي با اشاره به قيمت ساير ميوهها و صيفيجات تصريحكرد:هركيلوگرمهندوانهدرميادينميوهوترهبار 400 تا008 تومان،طالبيهزارتا0051 تومان،خربزه 1500 2500ات تومانبهفروشميرسد.

مهاجرانهمچنينگفت:قيمتهركيلوگرمسبزي خوردننيزدرميادينمركزيميوهوترهبار0051 تا 2000 تومانوسبزيآش0001 1500ات توماناست كهنرخاينمحصوالتدرسطحشهرحداكثربايدبا03 درصدافزايشقيمتبهفروشبرسد. تغييرقيمتلبنياتتاپايانهفته دراينميانباوجوداينكهدبيرانجمنصنايعلبني بيانكردهبودصنايعلبنيهيچافزايشقيمتيدرشير يا محصوالت ديگر خود در ماه رمضان ندارند اما طي اين ماه، شاهد گرانفروشي خودسرانه برخي از برندهاي صنايعلبنيبوديماگرچهبارهاسازمانحمايتدراين مورد به صنايع لبني هشدار داده اما با توجه به افزايش تقاضا براي خريد محصوالت لبن//ي در ماه رمضان، برخي برندها دو يا س//ه محصول خود را بدون مجوز گرانكردند.

اين در حالي است كه رضا باكري با اشاره به آخرين وضعيت بررس//ي درخواست افزايش قيمت از سوي سازمان حمايت به تازگي اعالم كرده اگرچه سازمان حمايت پس از بررس//ي و كارشناس//ي درخواس//ت كارخانجاتلبنيقراربودهفتهگذشتهنرخجديدبراي سه محصول شير، پنير و ماست را اعالم كند اما اين امر تاكنونصورتنگرفتهاست.

دبيرانجمنصنايعلبنيگفت:باتوجهبهرفعنواقص اسناددرخواستبرخيازشركتهايلبنيپيشبيني ميشود نرخهاي جديد تا پايان هفته اعالم شود. مردمازبازارتخفيفميخواهند با توجه به بررسي قيمت برخي كاالهاي پرمصرف طيماهرمضان،آنطوركهانتظارميرفتثباتدربازار كاالهاي اساسي مشاهده نشد و حتي شاهد افزايش قيمت نيز بوديم. بر همين اس//اس مجيد كيانپور، نماينده مردم درود و ازنا در مجلس اخيرا در اعتراض به گرانيها در ماه رمضان اعالم كرد: شهروندان از بازار رمضانتخفيفميخواهندنهنرخهايتصاعدي.بنابراين الزم است دولت فكري براي ثبات بازار مواد غذايي كند زيرا براي ثبات بازار موادغذايي بايد نرخهاي كاالهاي وارداتي و داخلي برحسب عرضه و تقاضا و قدرت خريد شهروندانتنظيمشود.

بنابراي//ن انتظار ميرود ب//ا روي كار آمدن دولت دوازدهم، دس//ت كم در ماه رمضان س//ال بعد شاهد چنين بينظمي و نوس//ان قيمت در ب//ازار كاالهاي اساسينباشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.