انتقاد اتاق بازرگاني از نحوه ادغام وزارتخانهها

Jahan e-Sanat - - News -

ب//ا اينكه دولت دوازدهم س//عي دارد در ش//روع كارش وزارت بازرگاني را همچون ش//ش س//ال قبل احيا كند اما اظهارنظرهاي متفاوتي از سوي كارشناس//ان در اين خصوص مطرح ميش//ود كه براساس آن برخي از آنها كامال با اين اقدام موافق و برخي ديگر كامال مخالف هستند اما آنچه همه مسووالن و صاحبنظران بر آن تاكيد دارند، كوچكسازي دولت به صورت واقعي اس//ت. در همين خصوص عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه ادغام وزارتخانههاي بازرگاني و صنعتومعدن نتيجهاي جز تبديل دو وزير به يك وزير نداش//ت، گفت: كوچكسازي دولت كه يكي از اهداف ادغام بود، محقق نشد.

مهدي جهانگيري در مورد احياي مجدد وزارت بازرگاني گفت: قبل از هر كاري بايد بررسي كرد كه فلسفه ادغام وزارتخانههاي بازرگاني و صنعتومعدن شش سال قبل چه بوده است، فلسفه ادغام، تبديل دو وزير به يك وزير بوده يا اينكه هدف از ادغام به معناي واقعي كوچكسازي دولت و اصالح فرآيندها در راستاي سرعت بخشيدن به كارها بوده است؟

نايب رييس اول اتاق بازرگاني تهران افزود: در ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنعت و معدن كه شش سال قبل انجام شد، هيچكدام از اين موارد بهجز تبديل شدن دو وزير به يك وزير چيزي عايد نشد و موارد تصديگري همچنان مشاهده ميشود. وي با تاكيد بر اينكه بخش بازرگاني و صنعت دو حوزه كامال زيرساختي هستند، گفت: مهمترين رسالت دولت چه در صورت حفظ وضعيت موجود وزارت صنعت، معدن و تجارت و چه در صورت جداسازي بخشهاي بازرگاني و صنعت و معدن از هم، كوچكس//ازي دولت و واگذاري امور به بخش خصوصي است. جهانگيري با بيان اينكه يكي از سياستهاي دولت توسعه صادرات غيرنفتي است و بايد به آن توجه ويژهاي داشته باشد، گفت: براي توسعه صادرات در اين بخش بايد رويكرد ما در بخش بازرگاني حرفهاي باشد و فكر ميكنم جداسازي دو بخش صنعت و بازرگاني ميتواند به اين مهم كمك كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.